EØS/EU

EØS-avtalen tredde i kraft 1. januar 1994. Gjennom EØS-lova blei hoveddelen av avtalen gjord til norsk lov. I 2014 har avtalen verka i 20 år. EFTA-landa (Noreg, Island og Liechtenstein) har i samsvar med artikkel 108 i avtalen oppretta ein eigen domstol, EFTA-domstolen. Domstolen har tre dommarar og sete i Luxembourg.

EFTA-domstolen skal mellom anna gi domstolane  i medlemslanda rådgivande fråsegner om tolkinga av EØS-avtalen. “Når et slikt spørsmål blir reist ved en domstol i en EFTA-stat, og doms tolen finner at en uttalelse er nødvendig før den avsier sin dom, kan den anmode  EFTA-domstolen om å gi en slik uttalelse”, jf. Overvakings- og domstolavtalen artikkel 34. Ordninga er gjennomført i norsk rett gjennom domstollova § 51 a.

Sidan 1994 har norske domstolar og nemnder bedt EFTA-domstolen om rådgivande fråsegn i 43 saker. Seks av desse sakene har vore behandla i Høgsterett. Dei er tekne inn i Rt. 1997 sid e 1965 (verksemdsoverdraging), Rt. 2000 side 1811 (Finnanger I), Rt. 2004 side 904 (Paranova), Rt. 2009 side 839 (Alkoholreklame), Rt. 2012 side 1793 (Bilansvar) og Rt. 2013 side 258 (Allmenngjering). To av fråsegnene blei bestemt innhenta av Høgsterett (Finnanger I og Paranova). I tillegg låg det føre ved behandlinga i Rt. 2007 side 1003 (Norsk Tipping) ei avgjerd frå EFTA-domstolen.

Sommaren 2014 feira EFTA-domstolen 20 år. Høgsterett deltok da på ein konferanse i Luxem­bourg der det mellom anna var paneldebatt om rådgivande fråsegner med tittelen: “ To refer or not to refer ”. Noko av bakgrunnen for debatten var ein kritikk frå presidenten for EFTA-domstolen mot Noreg for i for få tilfelle å ha bedt om rådgivande fråsegner frå domstolen. Justitiarius Schei gjorde greie for den praksisen Høgsterett hadde følgt, og bakgrunnen for han, men sa også at vi vil sjå på praksisen på nytt i lys av den debatten som er reist. På heimesida til EFTA-domstolen blir avslutninga av debatten referert slik: “At the end Chief Jus­tice Schei invited the EFTA-Court to a round table with the Supreme Court of Norway on the matter ”. Invitasjonen blei følgd opp med eit fellesseminar i Oslo i oktober 2014 for alle dommarane og dei juridiske medarbeidarane i dei to domstolane.

Erstatningskrav etter offentleg anskaffing – Fosen-Linjen-saka

Høgsteretts dom 27. september 2019, HR-2019-1801-A, (sak nr. 18-77187SIV-HRET), sivil sak, anke over dom.  I. AtB AS (advokat Goud Helge Homme Fjellheim) (Rettsleg medhjelpar: advokat Anne Hesjedal Sending) mot Fosen-Linjen AS (advokat Anders Tholfsen Thue) (Rettsleg medhjelpar: advokat Christian Henrik Prahl Reusch), Næringslivets Hovedorganisasjon (advokat Morten Goller) (partshjelpar) II....

Skattefrådrag for konsernbidrag

Høgsteretts dom 28. januar 2019, HR-2019-1470-A, (sak nr. 18-0069096SIV-HRET), sivil sak, anke over dom:  Yara International ASA (advokat Morten Goller) mot Staten v/Sentralskattekontoret for storbedrifter (advokat Pål Erik Wennerås)

Vern av opphavsrett ved TV-sendinger

Høyesteretts dom 28. november 2018, HR-2018-2268-A, (sak nr. 2018/233), sivil sak, anke over dom, RiksTV AS (advokat Andreas Bernt, rettslig medhjelper advokat Rasmus Asbjørnsen) mot TONO SA (advokat Camilla Vislie)

Tvangsfullbyrding av engelsk rettsavgjerd

Høgsteretts kjennelse 28. juni 2018, HR-2018-1265-A, (sak nr. 2017/1886), sivil sak, anke over kjennelse, Deutsche Bank AG (advokat Olav Fredrik Perland) mot Erik Martin Vik  (advokat Hans Ingvald Stensholdt)

Reisetid - arbeidstid og godtgjering

Høgsterettsdom dom 4. juni 2018, HR-2018-1036-A, (sak nr. 2016/928), sivil sak, anke over dom Thorbjørn Selstad Thue (advokat Merete Furesund), Politiets Fellesforbund (partshjelpar) (advokat Tore Lerheim) mot Staten v/Justis- og beredskapsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Siri K. Kristiansen), Regjeringsadvokaten v/advokat Kjetil Bøe Moen - rettslig medhjelpar)

Maksimalfrist for fengsling

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 25. mai 2018,  HR-2018-975-U, (sak nr. 18-078425STR-HRET), A (advokat Kolbjørn Margido Lium) mot P åtalemyndigheten

Direktekrav mot assurandør etter skipskollisjon

Høgsteretts ordskurd 9. mai 2018, HR-2018-869-A, (sak nr. 2017/1119) , sivil sak, anke over dom, Assuranceforeningen Gard – gjensidig – Stolt Commitment B.V.   Stolt Tankers B.V.   Stolt-Nielsen B.V. (advokat Herman Steen, advokat Kaare Andreas Shetelig) mot A Line Corporation Trust Company, Complex, Marship MPP GmbH Co. KG, (advokat Kristian Lindhartsen, advokat Andreas Stang Lund)

Tilbakekall av flyktningstatus og opphaldsløyve

Høgsteretts dom 23. mars 2018, HR-2018-572-A, (sak nr. 2017/1659), sivil sak, anke over dom, Staten v/Utlendingsnemnda (Regjeringsadvokaten v/advokat Kari Sigurdsen)  mot  A, B, C  (advokat Vera Vikki)

Varemerkerett

Høyesteretts dom 17. januar 2018, HR-2018-110-A, (sak nr. 2017/1490), sivil sak, anke over dom, Addcon Nordic AS (advokat Håkon H. Bleken) mot Halfdan L. Solberg (advokat Thomas Rieber-Mohn)

Spørsmål om innarbeidelse av farge som varemerke

Høyesteretts dom 11. desember 2017, HR-2017-2356-A, (sak nr. 2017/1062), sivil sak, anke over dom GlaxoSmithKline AS (advokat Ida Elisabeth Gjessing) mot Sandoz A/S, Novartis Norge AS (advokat Thomas Gaarder-Olsen)

Ansiennitetsberegning ved nedbemanning

Høyesteretts dom 11. oktober 2017, HR-2017-1943-A, (sak nr. 2017/606), sivil sak, anke over dom I A (advokat Bjørn Inge Waage) mot CHC Helikopter Service AS (advokat Jan Fougner), Næringslivets Hovedorganisasjon, NHO (partshjelper) (advokat Margrethe Meder) II B (advokat Bjørn Inge Waage) mot mot CHC Helikopter Service AS (advokat Jan Fougner), Næringslivets Hovedorganisasjon, NHO (partshjelper...

Åpent anbudssamarbeid forbudt etter konkurranseloven § 10

Høyesteretts dom 22. juni 2017, HR-2017-1231-A, (sak nr. 2016/2035), sivil sak, anke over dom Ski Taxi SA, Follo Taxi SA, Ski Follo Taxidrift AS (advokat Stephan L. Jervell) mot Staten v/Konkurransetilsynet (Regjeringsadvokaten v/advokat Pål Wennerås)

Aldersdiskriminerte helikopterflygere har ikke krav på erstatning

Høyesteretts dom 30. januar 2017, HR-2017-219-A, (sak nr. 2016/512), sivil sak, anke over dom CHC Helikopter Service AS (advokat Jan Fougner) Norsk Flygerforbund (partshjelper) Helikopter Service AS Flygerforening (advokat Tarjei Thorkildsen) (partshjelper) Næringslivets Hovedorganisasjon (advokat Margrethe Meder) mot Bjørn Nybø Paul Ringheim Arne Bråten Øyvind Friis-Ottesen Anders Auen Olav Vi...

Varslet boikott i strid med etableringsretten etter EØS-avtalen

Høyesteretts dom 16. desember 2016, HR-2016-2554-P, (sak nr. 2014/2089), sivil sak, anke over dom Holship Norge AS (advokat Nicolay Skarning), Bedriftsforbundet (partshjelper) (advokat Jan Erik Grundtvig Sverre), Næringslivets Hovedorganisasjon (partshjelper) (advokat Kurt Weltzien) mot Norsk Transportarbeiderforbund (advokat Lornts Nagelhus), Landsorganisasjonen i Norge (partshjelper) (advokat...

Spørsmål om registrering av varemerket "Route 66"

Høyesteretts dom 1. november 2016, HR-2016-2239-A, (sak nr. 2016/14), sivil sak, anke over dom Staten v/Klagenemnda for industrielle rettigheter (Regjeringsadvokaten v/advokat Henrik Kolderup) mot Tempting Brands AG (advokat Felix Reimers)

Virksomhetsoverdragelse etter arbeidsmiljøloven

Høyesteretts dom 17.6.2015, HR-2015-01276-A, (sak nr. 2014/2260), sivil sak, anke over dom I. X kommune (Kommuneadvokaten i X v/advokat Lars Marius Heggberget) mot A, B, C, D (advokat Kjetil Edvardsen), E og Stiftelsen Kirkens Bymisjon X (partshjelper) (advokat Alexendra Bech Gjørv) II. E (advokat Alexandra Bech Gjørv), A, B, C, D (advokat Kjetil Edvardsen) mot X kommune (Kommuneadvokaten i X...

Krav frå eineforhandlar om avgangsvederlag

Høgsteretts dom, 13.02.14, HR-2014-00306-A, (sak nr. 2013/1887), sivil sak, anke over dom Webasto Thermo & Comfort SE (advokat Arne Seemann Berg - til prøve) mot Kolberg Caspary Lautom AS (advokat Magne Mjaaland)

Straffbar innsidehandel

Høyesteretts dom, 23.04.2012, HR-2012-00812-A, (sak nr. 2011/2045), straffesak, anke over dom I. A (advokat Tom Eivind Haug) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Hans Christian Koss) II. B (advokat Tom Eivind Haug) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Hans Christian Koss)

Saken gjelder gyldigheten av oppsigelse av ti flygere i SAS Norge AS

Høyesteretts dom, 05.05.2011, HR-2011-00910-A, (sak nr. 2010/1676), sivil sak, anke over dom Sven V. Bottolvs mfl. (advokat Alex Borch), Per Steinar Horne mfl. (advokat Jon Gisle) mot SAS Scandinavian Airlines Norge AS og Næringslivets Hovedorganisasjon (partshjelper) (advokat Tron Dalheim)

Gyldigheten av vedtak om etterberegning av merverdiavgift

Høyesteretts dom, 22.12.2009, HR-2009-02396-A, (sak nr. 2009/1153), sivil sak, anke over dom ABG Sundal Collier Holding ASA (advokat Ingvald Falch) mot staten v/Skattedirektoratet (advokat Christian Lund) og Carnegie ASA (advokat Oddgeir Kjørsvik) mot staten v/Skattedirektoratet) Merverdiavgiftsloven § 5 b nr. 4 bokstav e

Avkorting i personskadeerstatning etter trafikkulykke

Høyesteretts dom 03.04.2008, HR-2008-00600-A, (sak nr. 2007/1341), sivil sak, anke Bilansvarsloven § 7 første ledd A (advokat Christian Lundin) mot TrygVesta Forsikring, Trafikkforsikringsforeningen (hjelpeintervenient) (advokat Kjetil Norseth)

Norsk Tipping AS enerett til å drive utbetalingsautomater

Høyesteretts dom 26.06.2007, HR-2007-01144-A, (sak nr. 2005/1320), sivil sak, anke EØS-avtalens hoveddel, artikkel 31 og artikkel 36 Norsk Lotteri- og Automatbransjeforbund (advokat Ingvald Falch) mot staten v/Kultur- og kirkedepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Fredrik Sejersted)

Fellesregistrering av gruppe i merverdiavgiftsmanntallet

Høyesteretts dom 5.2.2007, HR-2007-00257-A, (sak nr. 2006/1317), sivil sak, anke Merverdiavgiftsloven § 12, tredje ledd ASA Debito Limited m.fl. (advokat Morten Wishman) mot staten v/Skattedirektoratet (Regjeringsadvokaten v/advokat Ketil Bøe Moen)

Parallellimport av legemidler – pakningsutforming

04.06.2004, HR-2004-00981-A, (sak nr. 2002/582), sivil sak, anke Varemerkeloven § 4 og varemerkedirektivet artikkel 7 nr. 2. Varemerkeloven § 38 I. Paranova AS (Advokat Jona W. Myhre) mot Merck & Co Inc mfl. (advokat Aase Gundersen) og II. Merck & Co Inc mfl. (advokat Aase Gundersen) mot Paranova AS (advokat Jona W. Myhre)

Spørsmål om varemerke hadde tilstrekkelig særpreg

11.04.2002, 2001/1049, sivil sak, anke Varemerkeloven § 13 første ledd første pun ktum Staten v/Nærings-og handelsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Henning Harborg) mot Jo-Bolaget Fruktprodukter HB (advokat Kristine Schei)

Bilansvarsloven - forholdet til EØS-direktiv.

16.11.2000, Sivilsak nr. 55/1999, lnr. 49B/2000 Bilansvarsloven § 7 tredje ledd bokstav b Storebrand Skadeforsikring AS (Advokat Emil Bryhn) mot Veronika Finanger (Advokat Erik Johnsrud)

Reglane om køyretid – døgnkvile

15.09.2000, 2000/79, straffesak, anke Straffelova § 48 a og vegtrafikklova § 31, jf. §§ 13 og 21 Den offentlege påtalemakta (Førstestatsadvokat Morten Eriksen) mot A (advokat Helge Kittilsen)

Til toppen