Reisetid - arbeidstid og godtgjering

Høgsterettsdom dom 4. juni 2018, HR-2018-1036-A, (sak nr. 2016/928), sivil sak, anke over dom Thorbjørn Selstad Thue (advokat Merete Furesund), Politiets Fellesforbund (partshjelpar) (advokat Tore Lerheim) mot Staten v/Justis- og beredskapsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Siri K. Kristiansen), Regjeringsadvokaten v/advokat Kjetil Bøe Moen - rettslig medhjelpar)

Dommarar: Indreberg, Webster, Kallerud, Arntzen, Sverdrup

Saka gjeld tre reiser som ein polititenestemann gjorde til og frå ein annan arbeidsstad enn sin vanlege, utanom alminneleg arbeidstid og med tenestebil. Tenestemannen melde seg for Operasjonssentralen ved avreisa, og han hadde med seg våpen. 

Med støtte i ei rådgivande utsegn om korleis ein skal forstå arbeidstidsdirektivet frå EFTA‑domstolen, fann Høgsterett einstemmig at tenestemannen hadde stått til disposisjon for arbeidsgivaren under reisene, og at ein derfor måtte sjå all reisetida som arbeidstid ifølge dei føresegnene i arbeidsmiljølova kapittel 10 som implementerer arbeidstidsdirektivet.

Desse såkalla verneføresegnene, som mellom anna har til formål per dag og per veke å sikre arbeidstakarane tilstrekkeleg kvile, regulerer ikkje spørsmålet om korleis reisetida skal godtgjerast. 

Godtgjeringsspørsmålet er regulert av tariffavtalen Arbeidstidsbestemmelser for politi- og lensmannsetaten (ATB 2013). Tenestemannen hadde fått overtidsgodtgjering for dei delane av reisene der han utførte aktive politioppgåver i form av trening, rekognosering og planlegging av kommande oppdrag.

Spørsmålet var om han i medhald av tariffavtalen hadde krav på overtidsgodtgjering også for resten av reisetida. Eit fleirtal på fire dommarar meinte at reisetida for to av reisene måtte godtgjerast etter hovudregelen om kompensasjon for reiser innanlands.

Den tredje reisa skjedde i tilknyting til at tenestemannen på fritida si var blitt beordra til overtidsteneste, og han hadde da krav på overtidsgodtgjering etter ein særregel i føresegna om overtidsarbeid. 

Éin dommar meinte at alle reisene gav rett til overtidsgodtgjering. 

Dommen har betydning for tolkinga av arbeidsmiljølova kapittel 10 og for rekkevidda av den tariffrettslege retten til overtidsgodtgjering under reise.

Les heile avgjerda

Til toppen