Menneskerettigheiter

Høyesterett i plenum november 2012 om asyl og vern mot retur. Foto: Høyesterett

I 1999 blei dei grunnleggjande menneskerettskonvensjonane gjorde til norsk lov gjennom menneskerettslova.

Lova omfattar i dag Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK), FN-konvensjonen om sivile og politiske rettar, FN-konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettar, FNs barnekonvensjon og FNs konvensjon om avskaffing av alle former for diskriminering av kvinner. I 2014 blei fleire av dei grunnleggjande menneskerettane også tekne inn i Grunnlova.  

Lovgivinga vår må vere i samsvar med menneskerettane. Er det strid her, må lova vike eller tolkast innskrenkande for å unngå konflikt.

Menneskerettane stått sentralt i fleire avgjerder frå Høgsterett. Eit eksempel er ei sak der Høgsterett tok stilling til om EMK artikkel 8 og Grunnlova § 102 om retten til privatliv var til hinder for å bruke overskotsmateriale frå kommunikasjonskontroll som bevis (Rt. 2014 side 1105). I ei straffesak om felling av ein freda hønsehauk vurderte Høgsterett lovkravet i EMK artikkel 7 (Rt. 2014 side 238).

EMK artikkel 10 om vern av ytringsfridommen var eit sentralt tema i ei sak om ærekrenkjande avisomtale (Rt. 2014 side 152). Vidare har Høgsterett teke stilling til om EMK artikkel 6 og Grunnlova § 96 om retten til rettferdig rettargang er til hinder for å straffeforfølgje ein død person. (Rt. 2014 side 1045)

Det hender at private partar klagar avgjerder frå Høgsterett inn for Den europeiske menneskerettsdomstolen, EMD, i Strasbourg. Da er den norske staten – og ikkje Høgsterett – motpart. Dersom EMD ikkje finn grunn til å sjå nærmare på saka, blir ho lagd vekk. I motsett fall avgjer domstolen i Strasbourg om konvensjonen er krenkt eller ikkje.

Dersom EMD kjem til at det ligg føre brot på ein rett i EMK, pliktar statane å avslutte krenkinga og å reparere følgjene av henne så langt som mogleg. Dette kan innebere at ei sak som Høgsterett har avgjort i strid med konvensjonen, må gjenopnast, slik at det eventuelt kan takast ei ny avgjerd i samsvar med konvensjonen.

Sjå fleire avgjerder nedanfor.

Beviskrav ved avgjerda av om ein asylsøkjar er over eller under 18 år

Høgsteretts dom 12. desember 2019, HR-2019-2344-A, (sak nr. 19-093113SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. A, B, C, D, D, E (advokat Georg Abusdal Engebretsen) Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) (advokat Jan Fougner) (partshjelpar) mot Staten v/Utlendingsnemnda (Regjeringsadvokaten v/advokat Ingrid Skog Hauge)

Barnevernlova § 6-3 første ledd

Høgsteretts orskurd 9. desember 2019, HR-2019-2301-A, (sak nr. 19-078205SIV-HRET), sivil sak, anke over orskurd. A (advokat Knut Gunnar Brindem) mot X kommune (advokat Frode Lauareid), B (advokat Olav Sylte) Møter i saka i medhald av tvistelova § 30-13: Staten v/Barne- og familiedepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Marius Kjelstrup Emberland)

Utvisning

Høgsteretts dom 9. desember 2019, HR-2019-2286-A, (sak nr. 19-083349SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. Staten v/Utlendingsnemnda (Regjeringsadvokaten v/advokat Hilde Ruus) mot A, B (partshjelpar), C (partshjelpar), D (partshjelpar), E (partshjelpar), F (partshjelpar) (advokat Arild Karl Humlen)

Inndraging av bruksrett til domenenamn

Høgsteretts dom 17. september 2019, HR-2019-1743-A, (sak nr. 19-057105STR-HRET), straffesak, anke over dom.  Imcasreg8 (advokat John Christian Elden) mot Påtalemakta (førstestatsadvokat Elisabeth Harbo-Lervik)

Forbod mot bruk av Lovdata sine databasar

Høgsteretts orskurd 11. september 2019, HR-2019-1725-A, (sak nr. 19-22475SIV-HRET), sivil sak, anke over orskurd.   Fredrik Ljone, Håkon Wium Lie (advokat Halvor Manshaus) mot Stiftelsen Lovdata (advokat Jon Wessel-Aas)

Registrering av DNA-profil

Høgsteretts dom 26. juni 2019, HR-2019-1226-A, (sak nr. 19-014740SIV-HRET) A (advokat John Christian Elden) mot Staten v/Justis- og beredskapsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Knut-Fredrik Haug-Hustad)

Flytting med born til Italia

Høgsteretts dom 26. juni 2019, HR-2019-1230-A, (sak nr. 19-009047SIV-HRET) A (advokat Mette Renholt Ackenhausen) mot B (advokat Leif Oscar Olsen)

Tomtefeste

Høgsteretts dom 24. juni 2019, HR-2019-1206-A, (sak nr. 18-179157SIV-HRET) Mallin Eiendom AS, Stiftelsen Karibu (advokat Carina Orge Borchgrevink Næss) mot Marianne Cecilia Lundin m.fl. (advokat Anders Christian Stray Ryssdal). Møter i saka i medhold av tvisteloven § 30-13: Staten v/Justis- og beredskapsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Anders Blakstvedt)

Flyktningrett - vern av privatlivet

Høyesteretts dom 8. november 2018, HR-2018-2133-A, (sak nr. 2017/2179), sivil sak, anke over dom, A, B, C, D (advokat Torbjørn Kolås Sognefest) mot Staten v/Utlendingsnemnda (Regjeringsadvokaten v/advokat Anne Hesjedal Sending)

Samvitsatterhald for fastlege

Høgsteretts dom 11. oktober 2018, HR-2018-1958-A, (sak nr. 2018/199), sivil sak, anke over dom, I. Sauherad kommune (advokat Frode Lauareid) mot A, Norges Kristelige Legeforening (partshjelper) (advokat Håkon H. Bleken), II. A, Norges Kristelige Legeforening (partshjelper) (advokat Håkon H. Bleken) mot Sauherad kommune (advokat Frode Lauareid)

Erstatningsansvar etter strafferettsleg frifinning

Høgsteretts dom 20. september 2018, HR-2018-1783-A, (sak nr. 18-049784SIV-HRET), sivil sak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot B ved setteverge (advokat Arild Christian Dyngeland)

Gassled-saka: Ikkje grunnlag for ugyldigheit

Høgsterettsdom 28. juni 2018, HR-2018-1258-A, (sak nr. 2017/1891), sivil sak, anke over dom,  CapeOmega AS (advokat Thomas G. Michelet og rettslig medhjelper advokat Kyrre Eggen), Solveig Gas Norway AS, Silex Gas Norway AS, Infragas Norge AS (advokat Jan B. Jansen advokat Thomas K. Svensen og rettslig medhjelper advokat Kyrre Eggen) mot Staten v/Olje- og energidepartementet (Regjeringsadvokaten...

Regulering av festeavgift

Høgsterettsdom 9. mai 2018,  HR-2018-865-S, (sak nr. 2017/1693), sivil sak, anke over overskjønn, Nannestad kommune(advokat Christian Piene Gundersen)  mot  Rådyrvegen borettslag   (advokat Torstein Burkeland)   Møter i saka i medhald av tvistelova § 30-13: Staten v/Justis- og beredskaps-(Regjeringsadvokaten departementetv/advokat Karen  Mellingen)

Objektivt ansvar for skade valda av rein på dyrka mark

Høgsterettsdom 9. mai 2018, HR-2018-872-A, (sak nr. 2017/1668), Femund sitje (advokat Knut Helge Hurum) mot Vidar Fredheim, Jonas Jensen Midtdal, Stian Nylend , Jens Narjord, Gunn Tengesdal, Anders A Hodøl, Rødalen fellesseter, Erik Jachwitz, Per Inge Nyvoll, Per Broen (advokat Øyvind Kraft)

Innhaldet i etablerte kollektive bruksrettar for lokalbefolkninga på Finnmarkseigedommens grunn

Høgsteretts dom 9. mars 2018, HR-2018-456-P, (sak nr. 2017/860), sivil sak, anke over dom   I. Finnmarkseiendommen (advokat Kristin Bjella) (Rettslig medhjelper: advokat Frode A. Innjord) Reinbeitedistrikt 6/5D   (advokat Anja Jonassen) (partshjelper) Meskelv og omegn bygdelag (advokat Kristoffer Dons Brøndbo) (partshjelper) mot Unjárgga gilisearvi/Nesseby bygdelag (advokat Brynjar Østgård)...

Om vedtak om veiprosjekt er ugyldig fordi det ikke ble foretatt konsekvensutredning

Høyesteretts dom 28. november 2017, HR-2017-2247-A, (sak nr. 2017/426), sivil sak, anke over dom, Reinøy reinbeitedistrikt Margareth Anni Hansen Herolf Andreas Hansen Audhild Helene Hansen Sigrunn Merete Hansen       (advokat Knut Helge Hurum) mot Troms fylkeskommune        (advokat Johan Fredrik Remmen v/regionvegkontoret             advokat Pål Martin Abell)

Breiviks anke nektet fremmet

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 8. juni 2017, HR-2017-1127-U, (sak nr. 2017/778), sivil sak, anke over dom Anders Behring Breivik (advokat Øystein Storrvik) mot Staten v/Justis- og beredskapsdepartementet (Regjeringsadvokaten  v/regjeringsadvokat Fredrik Sejersted)

Statens ansvar for nødvendige utgifter til forsvarer når tiltalte frifinnes

Høyesteretts kjennelse 7. april 2017, HR-2017-753-A, (sak nr. 2016/2086), straffesak, anke over kjennelse I. Transocean Inc., Transocean Offshore Deepwater Drilling Inc. (advokat Nicolai V. Skjerdal) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Elisabeth Harbo-Lervik) II. A (advokat Erik Keiserud) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Elisabeth Harbo-Lervik) III....

Begjæring om etterforskningsskritt fra etterlatte

Høyesteretts kjennelse 14. mars 2017, HR-2017-552-A, (sak nr. 2016/1516), straffesak, anke over kjennelse A, B (advokat Erling Hansen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Carl Graff Hartmann)

Varslet boikott i strid med etableringsretten etter EØS-avtalen

Høyesteretts dom 16. desember 2016, HR-2016-2554-P, (sak nr. 2014/2089), sivil sak, anke over dom Holship Norge AS (advokat Nicolay Skarning), Bedriftsforbundet (partshjelper) (advokat Jan Erik Grundtvig Sverre), Næringslivets Hovedorganisasjon (partshjelper) (advokat Kurt Weltzien) mot Norsk Transportarbeiderforbund (advokat Lornts Nagelhus), Landsorganisasjonen i Norge (partshjelper) (advokat...

Reindriftsamers eiendomsrett til deler av Stjernøya i ytre Finnmark

Høyesteretts kjennelse og dom 28. september 2016, HR-2016-2030-A 2015/2370, sivil sak, anke over kjennelse og 2015/2155, sivil sak, anke over dom, Stjernøy reinbeitedistrikt Per Mikkelsen Bals Per Mikkelsen Buljo Aslak Henrik Henriksen Buljo Anders Mikkelsen Buljo Mikkel Klemetsen Gaino Klemet Anders Mikkelsen Bals (advokat Geir Haugen og advokat Andreas Brønner) mot Finnmarkseiendommen (advoka...

Bruk av politiavhøyr i drapssak

Høgsterettsdom 17. februar 2016, HR-2016-00379-A, (sak nr. 2015/1628), straffesak, anke over dom A (advokat René Ibsen) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Cecilie Schløsser Møller)

Krav om utlevering av opptak fra overvåkningskameraer

Høyesteretts kjennelse 18.12.2015, HR-2015-02536-A, (sak nr. 2015/1490), straffesak, anke over kjennelse Norsk rikskringkasting AS (advokat Anne-Hilde Storm), Norsk Presseforbund (partshjelper), Norsk Redaktørforening (partshjelper) (advokat Jon Wessel-Aas) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Anne Grøstad)

Kildevern for upublisert materiale til dokumentarfilm

Høyesteretts kjennelse 20.11.2015, HR-2015-02308-A, (sak nr. 2015/1462), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Kim Gerdts), Norsk Redaktørforening (partshjelper) (advokat Vidar Strømme) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Jan F. Glent)

Straff for narkotikakriminalitet

Høyesteretts dom 21.10.2015, HR-2015-02103-A, (sak nr. 2015/1005), straffesak, anke over dom A (advokat Carl Konow Rieber-Mohn) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Alvar Randa)

Ærekrenking i trykt skrift

Høgsteretts dom 25.6.2015, HR-2015-01339-A, (sak nr. 2014/2312), sivil sak, anke over dom Aftenposten AS (advokat Jon Wessel-Aas) mot A (advokat Carl U. Bore)

Forståelsen av tomtefesteloven § 15 andre ledd nr. 2

Høyesteretts dom, 22.4.2015, HR-2015-00843-S, (sak nr. 2014/1539), sivil sak, anke over dom A mfl. (advokat Jens S. Røegh) mot Æ (advokat Sveinung O. Flaaten) Møter i saken etter tvisteloven § 30-13: Staten v/Justis- og beredskapsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Christian H. P. Reusch)

Brot på forureiningslova

Høgsteretts dom, 15.4.2015, HR-2015-00791-A, (sak nr. 2014/2008), straffesak, anke over dom I. A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlege påtalemakta (førstestatsadvokat Katharina Rise) II. B (advokat Truls Eirik Waale) mot Den offentlege påtalemakta (førstestatsadvokat Katharina Rise)

Begjæring om utlevering til Rwanda

Høyesteretts kjennelse, 6.2.2015, HR-2015-00289-A, (sak nr. 2014/1787), straffesak, anke over kjennelse A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Carl Fredrik Fari)

Foreldres samværsrett med barn i fosterhjem

Høyesteretts dom, 23.10.2014, HR-2014-02068-A, (sak nr. 2014/1252), sivil sak, anke over dom A (advokat John Christian Elden) mot X kommune (advokat Fredrik Lied Lilleby) B (advokat Nora Hallén) mot X kommune (advokat Fredrik Lied Lilleby)

Statens mulige ansvar for mangelfull beskyttelse

Høyesteretts dom, 25.04.2013, HR-2013-00881-A, (sak nr. 2012/1900), sivil sak, anke over dom, Staten v/Justis- og beredskapsdepartementet (advokat Fanny Platou Amble) mot NN (advokat John Christian Elden)

Varetektsfengsling

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 21.09.2012, HR-2012-01820-U, (sak nr. 2012/1538), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Ann Helen Aarø) mot Den offentlige påtalemyndighet

Journalistens kildevern

Høyesteretts dom 30.09.2011, HR-2011-01848-A, (sak nr. 2011/970), straffesak, anke over dom A (advokat Vidar Strømme) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Henrik Horn)

Ankenektelse etter tvisteloven § 29-13 annet ledd

Høyesteretts dom 18.09.2009, HR-2009-01818-S, (sak nr. 2009/363), sivil sak, anke over beslutning Avante AS (advokat anders Ryssdal) mot Finsbråten Eiendom AS (advokat Bendik Christoffersen) (sak nr. 2009/365), sivil sak, anke over beslutning Bjørn Finsbråten Bauer (advokat Anders Ryssdal) mot Erik Finsbråten mfl. (advokat Bendik Christoffersen)

Til toppen