Aktørportalen i alle domstoler, og obligatorisk bruk

Det skjer spennende ting i digitaliseringsarbeidet!

Forskift om obligatorisk bruk av Aktørportalen vil etter planen tre i kraft 15. september 2018.

Domstoladministrasjonen har i dag besluttet at Aktørportalen skal rulles ut til alle domstoler.

Vi utarbeider nå en utrullingsplan som legger opp til at alle tingretter og Høyesterett vil tilby Aktørportalen innen utgangen av 2018, og jordskifterettene vil komme på i løpet av 2019.   

Obligatorisk bruk av Aktørportalen

Stortinget har nylig vedtatt endringer i domstolloven § 197a. Blant endringene er en ny forskriftshjemmel som åpner for at det kan gis nærmere regler om obligatorisk bruk av bestemte elektroniske løsninger.

I medhold av denne hjemmelen vil det bli gitt en ny forskriftsbestemmelse i ELSAM-forskriften som pålegger advokater og autoriserte advokatfullmektiger å bruke Aktørportalen i kommunikasjonen med de domstoler som omfattes av forskriften.

Plikten vil gjelde når vedkommende opptrer som prosessfullmektig i skjønns- eller tvistesaker, eller framsetter krav om salær.

Forskriftsendringen vil etter planen bli gitt i august 2018, og tre i kraft 15. september 2018.

En utvidelse av bruksområdet vil kunne føre til obligatorisk bruk på flere områder, eksempelvis straffesaker.

Aktørportalen til alle

Domstoladministrasjonen har besluttet at Aktørportalen skal rulles ut til alle domstoler.

Det utarbeides nå en utrullingsplan som legger opp til at alle tingretter og Høyesterett vil tilby Aktørportalen innen utgangen av 2018, og jordskifterettene vil komme på i løpet av 2019. 

Årsaken til at jordskifterettene først kommer på i 2019, er at det må gjøres tilpasninger i domstolense fagsystem og Aktørportalen for at de skal kunne ta i bruk Aktørportalen. En foreløpig plan tar sikte på utrulling pr. lagdømme.

Utrullingen vil etter planen skje fra uke 39 til 50 i 2018. Bestemmelsen om obligatorisk bruk er på dette tidspunkt trådt i kraft. Det betyr at det blir obligatorisk å bruke Aktørportalen fra det tidspunktet den tilbys i den enkelte domstol.

Endelig utrullingsplan vil bli gjort kjent i Aktørportalen og på www.domstol.no så snart den er klar.

System-til-systemintegrasjon (API)

Det er parallelt startet arbeidet med utvikling av en integrasjonsløsning mellom Lovisa og advokatenes saks-/arkivsystem. Det har allerede vært kontakt mellom prosjektet Digitale Domstoler og Advokatforeningen om oppstarten.

Ambisjonen er å kunne levere en løsning som tilrettelegger denne integrasjonen i løpet av våren 2019.

Til toppen