Ny versjon 14. februar 2018

Ny versjon av Aktørportalen lanseres 14. februar 2018 på kveldstid.

Varslingssenter

Det er nå laget et varslingssenter i Aktørportalen for å gi bruker bedre oversikt over hva som foregår i Aktørportalen, hva som er skjedd siden sist, og "oppgaver" som fører til at advokaten bør foreta seg en handling. Varslingssenteret er delt opp i "Gjøremål" og "Notifikasjoner". "Gjøremål" er oppgaver advokat må foreta seg/ta stilling til, mens "Notifikasjoner" er hendelser som er skjedd, men som ikke utløser en oppgave/behov for en handling.

I første omgang lanseres "Gjøremål"-delen der advokater varsles om at en delegat har sendt dokument(er) til godkjenning. Prosessfullmektig har også mulighet til å utsette oppgaven til senere, eller fjerne oppgaven fra varslingssenteret. Varslingssenteret vil utvides med mer informasjon etter hvert.

Andre endringer

Endret tekst på felt for informasjon om motpart på opprettelse av ny sak fra "Selvprosederende" til "Selvprosederende eller ikke kjent prosessfullmektig".

Validering av saksnummeret på innsending av tilsvar mot domstol som er valgt i nedtrekkslista ved innsending. Samtidig er det lagt til en ekstra sjekk på sakstypene som sendes inn via tilsvar, mulige sakstyper er: tvistesaker (TVI), skjønn (SKJ både ting- og lagmannsrett), anke over dom i sivil sak (ASD), anke over kjennelse i sivil sak (ASK), første instanssak for lagmannsretten (FØR) og begjæring om gjenåpning av sivil sak i andre instans (GSI).

Delegat hadde tilgang til flere kvitteringer enn tilgangsnivået tilsa at delegaten skulle ha tilgang til. Dette er nå rettet slik at delegat har tilgang til kvitteringene som er tilsvarende tilgangsnivået.

Feilmelding til bruker om det feiler å registrere bruker i domstolenes fagsystem. Dette kan forekomme hvis det finnes duplikat i domstolenes fagsystem, eller to personer er registrert med samme fødselsnummer. 

Til toppen