Ny versjon av Aktørportalen

Ny versjon av Aktørportalen kommer onsdag 30. januar 2019, denne versjonen inneholder blant annet:

Endring for innsending av prosesskriv fra delegat som ikke har bevilling (eks. advokat assistent eller sekretær) er ikke lengere mulig. Løsningen er nå lik som på stevning og tilsvar der kun prosessfullmektig, eller delegat som er advokat eller advokatfullmektig, har lov til å gjennomføre innsending, da "Signer og send inn" regnes som en prosesshandling som krever kompetanse.

Assistenter og sekretærer må nå sende prosesskriv til advokat for signering i Aktørportalen.

Tvl § 12-2 krever at prosesskriv skal være signert. ELSAM-forskriften § 4 om delegater skiller mellom to kategorier delegater der portalmedhjelper (delegat) som har egen advokatbevilling eller er autorisert advokatfullmektig for registrert bruker (prosessfullmektig) kan utføre prosesshandlinger for registrert bruker. Andre portalmedhjelpere kan utføre det praktiske databehandlingsarbeidet i nettportalen.

Validering av fødselsnummer på innsending av stevning, slik at vi unngår advokater som legger inn gyldig fødselsdato og ugyldig personnummer, eks. 17038900000.

Salær:
Ugyldige rettsmøter blir filtrert bort fra salærskjemaet.

Mer validering på felter i salærskjemaet, slik at de samme verdiene godtas fra Aktørportalen og videre til domstolens saksbehandlingssystem og fakturssystem.

Forbedring på bytte mellom forskriftene i salærskjema, bruker kan enklere bytte mellom salærforskriften og stykkprisforskriften. Tidligere ledetekst var noe utydelige.

I tillegg er det utført mindre GDPR-tiltak og tekniske endringer.

Til toppen