Oppdaterte retningslinjer for advokater med saker i Aktørportalen

Punkt 3, 4, 6, 7 og 12 i felles retningslinjer for bruk av Aktørportalen er nå oppdatert.

Punkt 3 og 4 er oppdatert med presisering om PDF dokumenter og OCR-behandling. Dokumenter som finnes elektronisk skal ikke avdigitaliseres (printes og skannes). Mens dokumenter som ikke finnes elektronisk, og som må skannes, skal gjøres tilgjengelige for videre bruk digitalt ved å OCR-behandle de før de lastes opp i Aktørportalen.

 

Punkt 6 er oppdatert med presisering om at bilag skal lastes opp ett og ett - ett dokument per bilag. Malen for navngivning er fortsatt den samme.

 

Dette skal gjøres til alle domstoler hvor Aktørportalen benyttes. I løpet av sommeren vil opplastingssiden for innsending av dokumenter endres, og det vil legges til et datofelt for hvert enkelt bilag. Se eksempelbildet nedenfor.

 

Når dette er på plass vil det ikke lenger være behov for å legge inn dato i dokumenttittel feltet, men enn så lenge skal dato legges inn i dokumenttittel feltet på formatet som er angitt i retningslinjene. Dette gjøres for å gi en mer oversiktlig dokumentliste der dokumenter kan sorteres etter dokument-/bilagsdato og produksjon av utdrag/dokumentsamling lettes.

 

Størrelsesbegrensningen i Aktørportalen er per i dag 100 mb per dokument, og 600 mb per innsending (hoveddokument + bilag). Dette jobbes det med å øke, og det vil bli mulig å sende inn enkeltfiler på 300 mb og 1000 mb per innsending.

 

Punkt 7 er oppdatert ihht at Oslo tingrett, Stavanger tingrett og Jæren tingrett nå benytter samme bilagsnummerering som resten av domstolene, altså at alle bilag under hvert prosesskriv skal starte på 1.

 

Det vil også bli automatisk nummerering av bilag i Aktørportalen når nye innsendingsskjemaer er ferdige i løpet av sommeren.

 

Punkt 12 er oppdatert med en presisering om at dokumenter der advokat er adressat gir varsel til bruker, mens dokumenter der advokat kun er kopimottaker ikke vil gi varsel til brukeren. Advokat er fortsatt pliktig til å holde seg oppdatert i Aktørportalen.

Til toppen