Oppdaterte retningslinjer og brukervilkår for bruk av Aktørportalen

Som følge av dom fra Høyesterett (HR-2019-231-A) er felles retningslinjer for bruk av Aktørportalen og brukervilkårene til Aktørportalen oppdaterte. Ber om at alle setter seg inn i endringene både i brukervilkår og felles retningslinjer for bruk av Aktørportalen.

Høyesteretts dom HR-2019-231-A sier at en advokat kan avbryte en prosessuell frist ved å postlegge prosesshandlingen innen utløpet av fristen, selv om vedkommende advokat er bruker av Aktørportalen og portalen er obligatorisk. Dersom en advokat velger å sende en prosesshandling med posten for å avbryte en frist, må den i tillegg legges inn i Aktørportalen. Retningslinjene og brukervilkårene for Aktørportalen er derfor oppdaterte for å støtte opp om denne dommen.

Retningslinjene punkt 5 er oppdatert til følgende tekst:

«Advokater og autoriserte advokatfullmektiger har plikt til å foreta alle prosesshandlinger i Aktørportalen, dokumenter bør ikke sendes inn til domstolen på annen måte. Fristavbrudd kan likevel skje ved postlegging, forsendelsen skal da i tillegg sendes i Aktørportalen.

Når teknisk svikt, driftsustabilitet eller lignende hendelser gjør det tilnærmet umulig å sende inn dokumenter i Aktørportalen, sendes dokumenter til domstol på annen måte, enten e-post eller post. Forsendelsen bør inneholde en forklaring om hvorfor forsendelsen kommer på denne måten. Dette vil da være fristavbrytende. Forsendelsen må sendes på nytt i Aktørportalen når tekniske problemer er løst.»

Samtidig er brukervilkårene punkt 3 Innlevering av dokumenter og fristavbrudd oppdatert til følgende tekst:

«(…)

Advokater og autoriserte advokatfullmektiger har plikt til å foreta alle prosesshandlinger i Aktørportalen. Dokumenter bør ikke sendes inn til domstolen på annen måte. Fristavbrudd kan likevel skje ved postlegging, men forsendelsen skal da i tillegg sendes i Aktørportalen.

Dersom det er gjort unntak i medhold av ELSAM-forskriften § 3 a fjerde eller femte ledd vil post/e-post være fristavbrytende. Dokumenter med sensitivt innhold bør ikke sendes som usikret e-post.»

Til toppen