Digitalt rettsliv

Foto: Camilla Moe Rødven, Studio Prud

Mer effektiv straffesakskjede og ESAS-prosjektet

Et av satsingsområdene for å effektivisere straffesakskjeden har vært den elektroniske samhandlingen i straffesakskjeden.

ESAS-prosjektet (Elektronisk Samhandling mellom Aktørene i Straffesakskjeden) ble startet i januar 2017 og avsluttet 31.12.2018.

Ved etableringen av ESAS-prosjektet var det en ambisjon å kunne etablere og ta i bruk en og samme tekniske løsning for hele straffesakskjeden, herunder alle domstolinstanser, høyere påtalemyndighet og særorganene i politiet.

Ved prosjektets avslutning gjensto en rekke andre identifiserte behov. Behovet som har høyest prioritet er at alle aktuelle instanser tar det i bruk, samtidig som det legges til rette for å øke andelen av strukturert informasjon.

Det har vært og er et nært og godt samarbeid mellom Politidirektoratet, Kriminalomsorgsdirektoratet, Domstoladministrasjonen og Justis- og beredskapsdepartementet. Dette bidrar til en god forvaltning av leverte løsninger og tjenester og felles ønske om å videreutvikle samhandlingen i straffesakskjeden.

Justishub - ny teknisk plattform for elektronisk samhandling

Prosjektets første viktige leveranse var å utvikle og ta i bruk Justishub som ny teknisk plattform for elektronisk samhandling mellom politi og påtalemyndighet, domstolene og kriminalomsorgen. Justishub ble levert i september 2018 og erstattet Stifinner der den var i bruk. Justishub innebærer at sikkerheten og stabiliteten i forsendelse av informasjon mellom virksomhetene er betydelig forbedret.    

Justishub er avgjørende for videre utvikling fordi den er grunnmuren i det videre digitaliseringsarbeidet i straffesakskjeden. Denne nye plattformen for elektronisk kommunikasjon gjør det mulig å utveksle mer informasjon sikrere mellom fagsystemer, gjenbruke informasjonen på tvers av aktører, samt kommunisere med flere av aktørene i straffesakskjeden enn som har vært mulig med Stifinner.

ESAS 2020

Gjennom 2019 har det vært arbeidet med å sikre videre finansiering gjennom utvikling av et satsingsforslag for ESAS 2020.

Den felles innsatsen for å sikre en fortsatt sterk satsing på elektronisk samhandling i straffesakskjeden bar frukter og i Statsbudsjettet for 2020 ligger det inne en økt bevilgning på 30 mill. kr til de tre samhandlende virksomhetene for å kunne realisere flere av målene for en effektiv straffesakskjede.

I 2020 vil vi:

 • Koble på egne aktører («digitale dokumenter»)
  • Kripos
  • Økokrim
  • Den høyere påtalemyndighet (statsadvokatembetene og Riksadvokatembetet)
  • Lagmannsrettene
  • Høyesterett

 • Digitalisere arbeidsprosesser
  • Innsettelses- og løslatelsesordre fra politiet til kriminalomsorgen
  • Melding om inn- og utgang fra varetekt og soning («Kripos-meldinger»)
  • Advokater entydig identifisert gjennom straffesakskjeden

Digitalisering i domstolene

Digitaliseringssatsingen i domstolene er forankret i Domstolene 2025 og Digitale domstoler og preger all utvikling knyttet til domstolenes kjernevirksomhet. Digitale domstoler har vært organisert som et prosjekt  hvor ambisjonen er å realisere en heldigital og sømløs rettsprosess for de største førsteinstansdomstolene, lagmannsrettene og Høyesterett.

Satsingen har en varighet på 6 år (2017-2022) og har et estimat på 230 millioner kroner. Når alle tiltak er gjennomført er det estimert at domstolene kan oppnå en årlig nettogevinst på kr 36 millioner kroner.

I tillegg vil det være store kvalitative gevinster for domstolene og andre aktører gjennom blant annet

 • redusert risiko for manuelle feil

 • gjenbruk av data og informasjon

 • økt sporbarhet og sikkerhet

 • forbedret statistikkgrunnlag og styringsinformasjon

 • bedre tilgjengelighet på data og dokumenter for domstolen og deres brukere


I 2019 hadde disse aktivitetene og leveransene særlig fokus:

Digitale arbeidsmåter

Det er kontinuerlig jobbet med løsninger og fuksjonalitet for å støtte en digital arbeidshverdag. Alle dommere har i løpet av 2019 fått nødvendig personlig utstyr for å støtte nye arbeidsformer.

Gjennom 2019 er anbefalingen knyttet til fremtidig standard for utstyr for gjennomføring av papiløse rettsmøter revidert og sentrale domstolressurser bistår i gjennomføringen av anskaffelsesprosessen som skal resultere i nye standarder.

En løsning som sikrer dommere tilgang til og synkronisering av sakens informasjon og dokumenter til en hver tid uavhengig av tilgang til domstolenes saksbehandlingssystem LOVISA, er under utprøving, i tillegg til at det er arbeidet med flere løsninger og verktøy som skal effektivisere arbeidshverdagen i domstolene. Det spenner fra en digital støtte for ankeflyten i domstolene til nye løsninger for hurtigkommunikasjon.

Teknisk utstyr og infrastruktur

Det ble gjennomført en omfattende utrulling av IT-utstyr både til bruk i saksbehandlingen og i gjennomføring av rettsmøter. Ved utgangen av 2019 har i overkanrt av 60 prosent av salene i domstolene i prosjektet utstyr for gjennomføring av papirløse rettsmøter. Arbeidet med å utruste domstolene for gjennomføring av heldigitale, papirløse rettsmøter, med utvidet bruk av fjernmøter intensiveres i 2020.

Elektronisk samhandling

Elektronisk samhandling er et prioritert satsingsområde. Samhandlingen med aktørene i straffesakskjeden har vært viktig. I tillegg har det vært fokus på å videreutvikle Aktørportalen slik at den kan benyttes på flere områder, både utvide hvilke sakstyper den støtter, men også hvilke aktører/roller.

I 2019 er Aktørportalen også tatt i bruk i dialogen mellom domstol og advokatene i straffesaker, og arbeidet med å kunne benytte Aktørportalen mellom advokater og domstol også i jordskiftesaker er igangsatt og vil ha sine første leveranser i 2020. I tillegg er Aktørportalen videreutviklet og tilpasset til å skulle benyttes av meddommere. Det er startet utprøving i enkelte tingretter i 2020.

Det har gjennom 2019 pågått et arbeid for å kunne levere løsninger som gjør integrasjon mellom domstolenes løsninger og advokatsystemene mulig. Dette vil effektivisere arbeidet for advokatene. Arbeidet er bla. på grunn av kapasitet i DA og domstolene satt noe på vent men det vil løpende bli vurdert muligheten for å prioritere dette i 2020. Det er i tillegg etablert mer midlertidige løsninger for i større grad å kunne samhandle digitalt bla. gjennom dialog og løsninger med sentralenheten for Fylkesnemndene.

Dødsfallbehandling

Norges domstoler deltar i samarbeid med Digital Samhandling Offentlig-Privat (DSOP)/BITS om forenkling og digitalisering av dødsfallsbehandling på tvers av næringsliv og offentlige virksomheter.

Prosjektet har i 2019 vært i en planleggingsfase og denne avsluttes i februar 2020. Målet er å kunne påstarte arbeidet med realisering av en første løsning (Minimum Viable product) i 2020.

Opptak i retten 

Det har foregått utprøving av opptak av avhør og vitneavhør i tingrett og gjenbruk i ankeinstansen. Utprøvingen startet i 2017 og opptak og gjenbruk har pågått i Nord-Troms tingrett og Hålogaland lagmannsrett siden 2018. Formålet med utprøving er å få kunnskap som kan gi grunnlag for å ta stilling til hvordan opptak av rettsforhandlinger kan innføres og gjennomføres og hvordan opptak kan brukes av dommere og meddommere under og etter rettsforhandlingene, av partene under og etter rettsforhandlingene, ved ankebehandlingen.

Arbeidet er organisert som et prosjekt med bred representasjon fra de involverte domstoler og med aktører som en referansegruppe.

For å sikre tilstrekkelig kunnskap og erfaring ble prosjektet utvidet høsten 2019 slik at opptak også gjøres i Jæren tingrett og gjenbrukes i Gulating lagmannsrett.

Sikre og stabile IKT-løsninger i en digital rettsprosess

Gjennom 2019 har forbedring og utviklingen av den sentrale driftsplattformen fortsatt i tett samarbeid med driftsleverandøren Evry Norge AS. Det har blitt gjort en rekke tiltak både teknisk og organisatorisk for å imøtekomme domstolenes nåværende og kommende behov for digitalisering i rettsprosessen.

Sikkerhet har fått ekstra fokus i perioden. Domstolene har blitt oppgradert med en tryggere og mer moderne utskriftsløsning. Det har blitt utført sikringstiltak for maskinvare og programvare til brukerne. Først og fremst gjelder dette leveransen av PC'er, men også omfattende utskifting av operativsystemer for å ivareta sikkerhet og funksjonalitet.

For å understøtte digitalisering i rettsprosessen har flere rettsaler blitt utstyrt med skjermer for visning av dokumenter samt løsning for videokonferanser.

 

Samsvar mellom ressurser og oppgaver

Til toppen