Saksavvikling i domstolene

Tingrettene og Oslo byfogdembete

Saksavvikling 

Saksavvikling i tingrettene og Oslo byfogdembete

 

Innkomne saker 2015 - 2019

Antall innkomne saker tingrettene 2015-2019

I 2019 var det en reduksjon i antall innkomne tvistesaker på åtte prosent. De største kategoriene blant tvister som kom inn til domstolene i 2019 var

  • alminnelige tvistesaker (45 prosent)
  • saker etter barneloven (19 prosent)
  • overprøving ved tvangsvedtak (9 prosent)
  • arbeidsrettssaker (8 prosent)

Antallet innkomne meddomsrettssaker var 4 prosent høyere i 2019 enn året før. Etter to år med vesentlig reduksjon av straffesaker opplever mange tingretter igjen en økning i antallet saker.

Antallet straffesaker med over 6 års strafferamme i tingrettene har vært svakt økende de siste 4-5 årene, og det gir støtte til budskapet fra flere domstoler om at de mest alvorlige/krevende sakene får stadig større betydning for hverdagen i domstolen.

Etter jevn og markant stigning i antallet innkomne enedommersaker i en lang periode fram til og med 2016, gikk antallet innkomne saker noe ned i 2017 og 2018. I 2019 er det kun mindre endringer i saksinngangen sammenlignet med 2018. Antall tilståelsespådømmelser er lavere i 2019 enn 2018. 41 prosent av alle dommer i straffesaker ble i 2019 avsagt som tilståelsespådømmelser, ned fra 44 % i 2018. Fengslinger utgjorde 22 prosent av alle enedommersaker i 2019, mot 21 prosent i 2018.

Antall behandlede saker 2015 - 2019

Antall behandlede saker tingrettene 2015-2019

Domstolene har behandlet færre sivile tvistesaker, flere meddomsrettssaker og flere enedommersaker i 2019 enn året før.

Siden 2006 har rettsmekling vært et tilbud ved alle tingretter og lagmannsretter. I tingrettene ble det i 2019 avholdt rettsmeklingsmøter i 1 936 saker (1836 i 2018), og 1 306 saker er registrert som forlikt etter rettsmekling (1 189 i 2018). I 2019 behandlet tingrettene 7 gruppesøksmål, mot tolv saker i 2018.

Antall saker i beholdning 2015 - 2019

Antall saker i beholdning

Domstolene behandlet flere sivile tvistesaker i 2019 enn det kom nye saker inn, og beholdningen av saker ble dermed noe redusert. Beholdningen av meddomsrettssaker er ved utgangen av 2019 vesentlig redusert siden forrige årsskifte, og det er også færre enedommersaker i beholdning ved årsskiftet 2019/2020 enn ett år tidligere.

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid (mnd)

Gjenomsnittlig saksbehandlingstid per måned 2019

I 2019 var 19 domstoler utenfor målsettingen om saksbehandlingstid for tvistesaker på seks måneder.  Dette er uendret fra 2018.

For meddomsrettssaker var gjennomsnittlig saksbehandlingstid 3,0 måneder i 2019 mot 3,2 måneder i 2018. Av tingrettene var 20 domstoler utenfor målsettingen om en saksbehandlingstid på tre måneder, en mindre enn i 2018. Lav saksinngang de siste to årene og en generell reduksjon i beholdningen av saker i 2018 og 2019 kan ha resultert i at domstolene nå har færre gamle saker liggende til behandling.

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for enedommersaker har vært stabil, og godt innenfor målsettingen på én måned de siste årene. I 2019 var gjennomsnittlig saksbehandlingstid for denne sakstypen 0,4 måneder.

Samlet viser årsstatistikken for 2019 at 28 tingretter var utenfor målsettingene for saksbehandlingstid i en eller flere av sakstypene.

Lagmannsrettene

 

Saksavvikling

Saksavvikling i lagmannsrettene

Innkomne saker 2015 - 2019

Innkomne saker lagmannsrettene 2019

Lagmannsrettene har som tingrettene hatt reduksjon i antallet sivile ankesaker i 2019.

Lagmannsrettene mottok like mange straffesaker til ankeprøving i 2019 sammenlignet med 2018. Andelen straffesaker som henvises til behandling (inkludert saker med strafferamme seks år eller mer) var for alle lagmannsrettene samlet 42,8 prosent i 2019. Andelen henviste saker varierer noe mellom lagmannsrettene, mellom 40,5 prosent i Frostating og 46,3 i Agder.

Antall innkomne saker som gikk til realitetsbehandling var økende i fagdommersaker og bevisanker under 6 år, og noe redusert for begrensete anker i meddomsrett og i bevisanker over 6 år.

Antall behandlede saker 2015 - 2019

Behandlede saker lagmannsrettene 2019

Antallet behandlede anker over dom i sivile saker er noe høyere i 2019 sammenlignet med 2018.

På straffesakssiden realitetsbehandlet lagmannsrettene noen færre ankesaker i 209 enn året før.

Antall saker i beholdning 2015 - 2019

Saker i beholdning lagmannsrettene 2015-2019

I 2019 behandlet lagmannsrettene noen flere anker over dom i sivile saker enn antallet innkomne saker, og beholdningen av saker er redusert.

Beholdningene av begrensete anker i meddomsrett har økt noe gjennom 2019. For bevisanker med strafferamme over/under 6 år er det kun mindre endringer i beholdningene gjennom 2019.

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid (mnd)

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid lagmannsrettene per måned 2015-2019

Gjennomsnittlig saksbehandlingstidene har økt for anke over dom i sivil sak i 2019, sammenlignet med året før. For straffesakene er det samlet sett en liten reduksjon i gjennomsnittlig saksbehandlingtid. Saksbehandlingstidene er lengst i bevisankene. Alle lagmannsrettene har saksbehandlingstider som er lengre enn målet på tre måneder i alle straffesakstypene.

Samlet for alle lagmannsretter var saksbehandlingstiden i 2019 lengre enn målet på seks måneder i sivile anker over dom. Det er 4 av 6 lagmannsretter som klarer målet i 2019.

Jordskifterettene

Hovedtall

Saker i jordskifterettene

Innkomne saker 

Innkomne saker jordskifterettene

I 2019 fikk Jordskifterettene inn 1253 saker, noe som er en økning på 7 prosent sammenlignet med 2018. Det er kom inn flere rettsendrende og rettsfastsettende saker, mens det for skjønn og saker om gjenåpning kun er mindre endringer i 2019 sammenlignet med året før.

Jordskifterettene avgjorde 1325 saker i 2019, noe som er en nedgang på 2 prosent sammenlignet med året før. Antall avgjorte saker er likevel høyere enn saksinngangen, og antallet foreliggende saker ble redusert.

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for avgjorte saker er om lag 16 mnd. I største sakstypene, rettsfastsettende og rettsendrende saker, er det kun mindre forskjeller. Rettsfastsettende saker avvikles på ca 16 mnd, mens snittet for rettsendrende saker ligger på 17,2 mnd. Mellom de enkelte jordskifterettene er det store forskjeller i gjennomsnittlig saksbehandlingstid.

Høyesterett

Høyesterett har et fyldig avsnitt om saksavvikling i årsmeldingen sin for 2019.
Saksavvikling i Høyesterett (se s. 24-27) (lenke til Høyesterett sin årsmelding for 2019).

 

En bruker- og utviklingsorientert konfliktløser

Til toppen