Styrket uavhengighet

Foto: Camilla Moe Rødven, Studio Prud

Lov- og regelverksarbeid

I arbeidet med oppfølgingen av Straffeprosesslovutvalgets utredning har Domstoladministrasjonen (DA) bidratt med innspill på utvalgte områder og utredet økonomiske og administrative konsekvenser av forslagene.

I 2019 ble det vedtatt endringer i ankesilingsreglene slik at den ubetingede retten til ankebehandling i seksårssaker ble fjernet. Anker i seksårssakene skal i stedet vurderes på grunnlag av det alminnelige ankesilingskriteriet i straffeprosessloven § 321. Endringen trådte i kraft 1.1.2020.

DA har endret i forskriften om hvilke domstoler som forskrift om opptak i retten § 6 gjelder for. Ved forskriftsendringen ble Gulating lagmannsrett omfattet for avspilling av opptak som er foretatt av Jæren tingrett.

Høringsuttalelser fra Domstoladministrasjonen

DA mottar jevnlig en rekke høringssaker fra ulike departementer, og avgir høringsuttalelse til forslag som berører domstolene. Høringssaker som reiser prinsipielle spørsmål eller som ellers er av stor betydning for domstolene, blir behandlet i DAs styre.

I 2019 avga DA høringsuttalelse til blant annet:

  • Forsvarsdepartementet til forslaget om ny lov om Etterretningstjenesten
  • Justis- og beredskapsdepartementet om NOU 2019: Ny forvaltningslov
  • Kulturdepartementet om NOU 2019: 9 Fra kalveskinn til datasjø - ny lov om samfunnsdokumentasjon og arkiver (ny arkivlov)
  • Barne- og familiedepartementet om ny barnevernslov 
  • Kunnskapsdepartementet om ny tolkelov

Internasjonalt arbeid

DA skal holde norske domstoler oppdatert på relevant internasjonal utvikling, etter mål og handlingsplan for internasjonalt arbeid 2015-2021, som er vedtatt av styret i DA. Videre skal DA bidra til gjennomføring av norsk utenrikspolitikk på justisfeltet gjennom internasjonalt rettsoppbyggende arbeid, hovedsakelig ved deltakelse i EØS-midlene og ved bistand til domstolsreform på Vest-Balkan.

Det rettsoppbyggende arbeidet finansieres utenfor DAs ordinære budsjett.

European Network of Councils for the Judiciary

DA arbeider aktivt som observatør i European Network of Councils for the Judiciary  (ENCJ) og deltar hvert år i to av nettverkets arbeidsgrupper.

De siste årene har DA deltatt i prosjektet «Independence, accountability and quality of the judiciary”. Prosjektet har blant annet gjennomført en spørreundersøkelse som kartlegger dommeres uavhengighet i Europa. Våren 2019 ble undersøkelsen sendt ut til dommere i de fleste europeiske land, inklusive Norge. Den er også gjennomført blant advokater. Undersøkelsen danner grunnlag for den delen av EU Justice Scoreboard som omhandler opplevd uavhengighet. Prosjektgruppen har videre gjennomført en europeisk undersøkelse av lekdommeres opplevde uavhengighet. Resultatene av undersøkelsene er blitt presentert i domstolmagasinet Rett på sak.

DA har også deltatt i prosjektet «Public confidence and the image of Justice». Prosjektet har avgitt rapporter til ENCJs generalforsamling. Rapporten inneholder anbefalinger knyttet til blant annet kommunikasjonsstrategier og for god praksis i kontakt med redaksjonelle og sosiale medier.

Den Europeiske Kommisjonen for Effektivitet i Rettpleien

DA er norsk medlem til den Europeiske Kommisjonen for Effektivitet i Rettspleien (CEPEJ) i Europarådet.

I september 2019 var DA vertskap for et CEPEJ-seminar om mekling og utdelingen av prisen Crystal Scale of Justice. CEPEJ publiserer annethvert år en evalueringsrapport av europeiske rettssystemer. Den siste kom i oktober 2018 og neste rapport vil komme høsten 2020. 

Europarådets HELP-programme

DA deltar i Europarådets HELP-programme, som fokuserer på kompetansearbeid hovedsakelig rettet mot den europeiske menneskerettighetskonvensjonen.

Rettsoppbyggende arbeid

Det rettsoppbyggende arbeidet er konsentrert om EØS-midlene og domstolene i Vest-Balkan, i følge mål og handlingsplanen for internasjonalt arbeid i DA 2015-2020. Deltakelse i prosjekt knyttet til rettsoppbyggende arbeid skal videre finansieres utenfor domstolenes ordinære budsjett.

EØS-midlene

Norge har siden inngåelsen av EØS-avtalen, etter avtale med EU, bidratt til sosial og økonomisk utjevning i EU gjennom EØS-midlene. Dette er flerårige program med budsjettramme på ca. 2,8 milliarder euro. Justissektoren er et prioritert område for EØS-midlene. I perioden 2009-2014 ble norske faginstanser direkte involvert som programpartnere. DA var da programpartner for domstolprogrammene i Litauen, Polen og Romania.

For programperioden 2014-2021 er DA programpartner sammen med Justis- og beredskapsdepartementet, Politidirektoratet og Kriminalomsorgsdirektoratet i justisprogrammet i Litauen, Romania og Polen, og som partner alene i Kroatia. I tillegg er DA prosjektpartner i tre prosjekt under justisprogrammet i Bulgaria.

Arbeidet i 2019 bestod i å samarbeide med mottakerlandene i utviklingen av innholdet i de nye programmene. Avtalene mellom Norge og mottakerlandene har gjennomgående fokus på styrking av europeisk domstolskultur, blant annet med forbedret implementering av den Europeiske Menneskerettskonvensjonen (EMK) og EU-lovgivning. Arbeidet har vært preget av den bekymringsfulle utviklingen for domstolene, særlig i Polen, og viktigheten av at domstolsprogrammene ikke berører de problematiske sidene ved reformen i Polen.

DA har ansatt to personer til å utføre arbeidet som programpartner, som finansieres av midler fra Financial Mechanism Office i Brussel, organet som er satt til å forvalte EØS-midlene.

Vest-Balkan

Domstolene i Norge har i lang tid bistått regionen Vest-Balkan i rettsoppbyggende arbeid. I 2018 inngikk DA en ny treårig avtale med Utenriksdepartementet om regional bistand til domstolsreform på Vest-Balkan, med hovedfokus på å øke effektiviteten og kvaliteten i domstolene. 

I 2019 gjennomførte DA regionale seminar om innovative ideer og praksis for å utvikle domstolene. Det ble også gjennomført en workshop i Helsingfors og Rovaniemi knyttet til kvalitetsarbeid i domstolene. Ledelsen av domstolene i Vest-Balkan kan gjennom seminar og studiebesøk møtes for å diskutere hvordan domstolene i regionen kan utvikles.

DA deltok også som partner i et domstolsprosjekt i Bosnia-Herzegovina, blant annet sammen med domstolsrådet i Nederland. Prosjektet fokuserte på utbedring av kvalitet og gode systemer for utnevning og forfremming av dommere. I tillegg er DA engasjert i et prosjekt for domstolene i Kosovo, med oppbygging av nytt saksbehandlings- og informasjonssystem for domstolene.

 

Årets aktiviteter og resultater

Til toppen