Om Norges domstoler

Foto: Camilla Moe Rødven, Studio Prud

Domstolenes rolle i samfunnet

Domstolene er en av de tre statsmaktene vi har i Norge:

 • Stortinget - den lovgivende makt
 • Regjeringen - den utøvende makt
 • Domstolene - den dømmende makt

Domstolene dømmer på bakgrunn av lovene Stortinget vedtar, og er de eneste som kan dømme til straff (Grunnloven § 96).

Domstolenes idé- og verdigrunnlag

Domstolene skal være uavhengige. De skal sikre og fremme rettssikkerheten og verne om rettssamfunnet, og skal til enhver tid ha høy tillit i samfunnet.

Arbeidet i domstolene skal være preget av kvalitet, integritet, respekt, service, åpenhet og effektivitet.

Selvstendighet og åpenhet

Domstolene og dommere skal være selvstendige i sin dømmende virksomhet, og ingen kan gi domstolene instruks om hvordan de skal håndtere en sak. 

Siden det skjer en betydelig utøving av makt i domstolene, er det i et demokratisk samfunn viktig at det er stor grad av åpenhet og offentlighet.

Hva gjør domstolen?

Hovedoppgaven for domstolene er å løse rettslige tvister. Domstolene håndterer sivile tvister og straffesaker, og avgjør konkrete saker som blir brakt inn til retten. Domstolene tar aldri selv initiativ til å reise en sak.

Domstolene utfører også

 • offentlig skifte (dødsbo, felleseie, konkurs)
 • tvangsfullbyrdelse
 • notarialforretninger

De alminnelige domstolene

Høyesterett

Norges øverste domstol, og utgjør sammen med Stortinget og Regjeringen landets øverste statsorganer. Høyesterett er en ankedomstol som behandler anker over avgjørelser truffet av lavere domstoler, både sivile saker og straffesaker og har myndighet på alle rettsområder. Høyesterett tar imidlertid ikke stilling til skyldspørsmålet i straffesaker.

Lagmannsrettene

Lagmannsrettene tar stilling til anker over rettsavgjørelser i sivile saker og straffesaker. Ankene kommer fra tingrettene i lagdømmet (geografisk område som består av flere tingretters domssogn), samt fra jordskifterettene. 

Tingrettene

Tingrettene er første ordinære domstol. Her behandles både sivile saker og straffesaker. I Oslo er førsteinstansdomstolene faglig delt mellom Oslo tingrett og Oslo byfogdembete.

> Se kart over de alminnelige domstolene per 31.12.2019

Særdomstoler og andre domstollignende forvaltningsorganer

Jordskiftedomstolen

Jordskiftedomstolen er en særdomstol som arbeider med saker etter jordskifteloven. Jordskifteretten er førsteinstans og lagmannsretten er ankeinstans.

> Se kart over jordskiftedomstolene per 31.12.2019

Finnmarkskommisjonen og Utmarksdomstolen for Finnmark

Finnmarkskommisjonen skal kartlegge eksisterende bruks- og eierrettigheter som folk i Finnmark har ervervet på grunnlag av langvarig bruk.
Les mer om Finnmarkskommisjonen.

Utmarksdomstolen for Finnmark er en særdomstol som behandler de rettighetstvister som kan oppstå når Finnmarkskommisjonen har kartlagt bruks- og eierrettigheter.
Les mer om Utmarksdomstolen for Finnmark.

Forliksrådet

Forliksrådet er det første leddet i rettssystemet for sivile saker. Det er en meklingsinstitusjon med begrenset domsmyndighet. 
Les mer om Forliksrådet.

Domstoladministrasjonen

Domstoladministrasjonen er et selvstendig forvaltningsorgan med eget styre, og skal ivareta og støtte opp under domstolenes og dommernes uavhengighet, og skal arbeide for at virksomheten til enhver tid møter samfunnets krav og forventninger.

Domstoladministrasjonen (DA) har ansvaret for ressursfordeling til- og den sentrale administrasjonen av domstolene i Norge.

Ansvaret overfor domstolene omfatter blant annet

 • økonomi
 • organisasjonsutvikling
 • kompetansetiltak
 • kommunikasjonsarbeid
 • drift og utvikling av IKT-systemer

DA har det overordnede administrative ansvaret for Finnmarkskommisjonen og Utmarksdomstolen for Finnmark, og en overordnet arbeidsgiverfunksjon for de alminnelige domstolene og jordskifterettene.

Ved utgangen av 2019 hadde Domstoladministrasjonen 91 faste ansatte fordelt på 91 årsverk.

Ledelsen består av

Direktør: Sven Marius Urke

Avdelingsdirektører:

 • HR og kommunikasjon: Kari Berget
 • Informasjon og teknologi: Olav Berg Aasen
 • Innovasjon og domstolutvikling: Ingrid Olsen
 • Juridisk og jordskiftefag: Solveig Moen
 • Økonomi og styring: Jann Ola Berget

 

Domstoladministrasjonens organisasjonskart per 31.12.2019

Organisasjonskart Domstoladministrasjonen

Domstoladministrasjonens styre

Styret er øverste myndighet for Domstoladministrasjonen, og skal påse at administrasjonen av domstolene skjer på en forsvarlig og hensiktsmessig måte.

Styret skal behandle saker som er av viktighet for DA, herunder budsjettforslag for domstolene og DA, og fordeling av budsjettmidler innenfor rammer som er fastsatt av Stortinget. Styret skal i tillegg gi generelle retningslinjer for DAs virksomhet.

Syv av styrets ni medlemmer utnevnes av Kongen i statsråd, to medlemmer velges av Stortinget.

Styret for perioden 1. august 2019- 31. juli 2021 består av

 • Styreleder, Bård Tønder, Høyesterettsdommer
  Vara, Cecilie Østensen Berglund, Høyesterettsdommer

 • Medlem, Marianne Vollan, Førstelagmann
  Vara, Bjørnar Stokkan, Lagdommer

 • Nestleder, Rolf Selfors, Sorenskriver
  Vara, Håkon Rastum, Sorenskriver

 • Medlem, Oddmund Roalkvam, Jordskifterettsleder
  Vara, Arve Konstali, Jordskifterettsleder

 • Medlem, Anders Brosveet, Advokat
  Vara, Anne Marit Pedersen, Advokat

 • Medlem, Anne Helsingeng,  Advokat
  Vara, Rannveig Sem, Advokat

 • Medlem, Marit Nybakk, tidligere stortingsrepresentant
  Vara, Karin Woldseth, tidligere stortingsrepresentant

 • Medlem, Sonja Iren Sjøli, tidligere stortingsrepresentant
  Vara, Ingebrigt S. Sørfonn, tidligere stortingsrepresentant (fra 15. oktober 2019)

 • Medlem, Bente Fanavoll Elverum, Administrasjonssjef
  Vara, Wenche Nilsen, Rådgiver

 

Antall ansatte og årsverk i Norges domstoler i 2019

Antall ansatte - tabell
Ansatte i Oslo byfogdembete inngår i ovenstående sammenstilling for tingrettene

Tilsynsutvalget for dommere

Et disiplinærorgan som behandler klager på dommere. Utvalget er oppnevnt av Kongen i statsråd. Tilsynsutvalget omfatter alle fagdommere i jordskifterettene, tingrettene, lagmannsrettene og Høyesterett. Ordningen gjelder foruten de faste embetsdommere, også midlertidige dommere og dommerfullmektiger. Tilsynsutvalget består av to representanter for allmennheten, en advokat, to dommere fra de alminnelige domstolene og en jordskiftedommer.
Les mer om Tilsynsutvalget.

Innstillingsrådet for dommere

Innstillingsrådet er et eksternt, selvstendig og uavhengig organ. Dommere i Høyesterett, lagmannsrettene, tingrettene, jordskifterettene og Utmarksdomstolen for Finnmark, utnevnes av Kongen i statsråd etter innstilling fra Innstillingsrådet for dommere.
Les mer om Innstillingsrådet for dommere.

Sidegjøremålsregisteret for dommere

Sidegjøremålregisteret er en oversikt over tillitsverv, investeringer og annet som en dommer har ved siden av arbeidet. Registeret gjør det lettere for parter/advokater å foreta undersøkelser rundt dommerens habilitet.
Les mer om Sidegjøremålsregisteret.

Til toppen