Årets aktivitetar og resultat

Strategisk plan i 2020

Domstolene 2025

Strategisk plan for domstolene i Norge - Domstolene 2025 vart vedtatt i februar 2018.

Desse fire målane skal gjennomførast i planperioden:

  • Ein brukar- og utviklingsorientert konfliktløysar
  • Digitalt rettsliv
  • Samsvar mellom ressursar og oppgåver
  • Styrka sjølvstende

Domstolane 2025 blir følgde opp i planverket for verksemda og i dialogen med domstolane.

 

For 2020 vedtok DAs styre følgjande utviklingsområde for domstolane og DA:

Mål 1                          Ein brukar- og utviklingsorientert konfliktløysar
Utviklingsområde       1.2. Riktige avgjerder til rett tid
Tiltak                          Auka bruk av mekling

Mål 3                         Samsvar mellom ressursar og oppgåver
Utviklingsområde      3.2 Betre ressursutnytting
Tiltak                         Økt fokus på aktiv saksstyring

Utviklingsområde      3.3 Utvikle og legge til rette for bruk av felles praksis og løysingar
Tiltak                         Implementering av felles retningslinjer for iretteføring av straffesaker 
                                 og for bruksordning for veg når det gjeld jordskiftedomstolane.

Mange domstolar viser til at dei har gjort organisatoriske grep med innføring av moderat spesialisering knytt til rettsmekling

Mekling og aktiv saksstyring er faste tema i tilknyting til rutinar for planmøte. Tilsette deltar i kompetansetiltak både internt og i regi av Domstoladministrasjonen

Mange domstolar følgjer opp med jevnlige rapporteringar internt, og i utviklinga av interne retningslinjer. Når det gjeld aktiv saksstyring rapporterer dei fleste domstolar at dei har implementert felles retningslinje i tvistesaker. Det blir òg jobba aktivt med implementering av felles retningslinjer for iretteføring av straffesaker

Aktiv saksstyring og mekling er tema i dommarmøte og internseminarer. Bruk av planmøte har auka. Det er sett av meir tid til desse både i sivile saker og straffesaker. Mange domstolar gir opp at dei samarbeider på tvers i domstolane og med aktørar i retten for å skapa felles praksis og løysingar. Jordskiftedomstolane rapporterer at også ingeniørar gjennomfører mekling, og at intern retningslinje for bruksordning på veg er tatt i bruk.

Her er årets aktivitetar og resultat innanfor saksavvikling og målområder i strategisk plan:

Saksavvikling i domstolane

Ein brukar- og utviklingsorientert konfliktløysar

Digitalt rettsliv

Samsvar mellom ressursar og oppgåver

Styrka uavhengigheit

Til toppen