Organisering og delprosjekt

Domstoladministrasjon driver prosjektet Digitale domstoler. Prosjektet ledes av en styringsgruppe, med sterk representasjon fra domstolene.  Prosjektleder er Ingrid Olsen.

Prosjektet Digitale domstoler har ti delprosjekter:

  • ESAS (Elektronisk Samhandling mellom Aktørene i Straffesakskjeden)
  • Teknologinøytralt regelverk
  • Gevinstrealisering
  • Kompetanse, Organisasjon og Støtte
  • Statistikk og Analyse
  • Digitale Arbeidsmåter
  • Videreutvikling av Aktørportalen
  • Teknisk utstyr
  • Bruker- og tilgangsstyring
  • Dødsfallsbehandling – kontaktinformasjon for dødsbo

Nærmere om enkelte av tiltakene:

ESAS delprosjektet handler om å modernisere dagens Stifinner-løsning for elektronisk samarbeid i justissektoren.  Prosjektet er et samarbeid mellom, DA, Politidirektoratet og Kriminalomsorgen og er en prioritert satsing for Justisdepartementet i 2017.  Prosjektet videreføres i 2018.    

Regelverksarbeid

Utvikling og utrulling av Aktørportalen er en del av satsingen på digitale domstoler. Det er ønskelig å gjøre bruken av Aktørportalen obligatorisk for de profesjonelle brukerne.

Hensikten er å få størst mulig bruk av portalløsningen for å sikre effektivitetsgevinster i kommunikasjonen mellom domstol og aktører, og å legge til rette for større bruk av elektroniske løsninger og gjenbruk av data i andre ledd i prosessen. DA har derfor siden desember samarbeidet med Justis- og beredskapsdepartementet (JD) om forslag til regelendringer som er nødvendige for å gjøre kommunikasjon gjennom Aktørportalen obligatorisk. Obligatorisk bruk av Aktørportalen vil gjelde i alle domstoler som har tatt i bruk løsningen. Regelverket som foreslås, åpner for at plikten til bruk av portalen kan begrenses til bestemte sakstyper og aktørgrupper.

Videreutvikling av Aktørportalen.  Styringsgruppen har gitt klart signal om at en videreutvikling av Aktørportalen må prioriteres.  Følgende tiltak ble prioritert av styringsgruppa for 2018: tiltak i forbindelse med obligatorisk bruk av aktørportalen, system-til-system integrasjon mot advokatsystemer og åpning av aktørportalen for meddommere (tilgang til saksdokumenter og elektronisk signering av dom).  

Teknisk utstyr.  I budsjettrammen for Digitale Domstoler ligger det midler for å utruste rettsaler i satsingsdomstolene for digitale rettsmøter.  Utvikling av standarder og utrusting av rettssalene i neste omgang forutsetter at arbeidet med digitale arbeidsmåter er kommer noe lenger.  I påvente av slike standarder, ble det i 2017 iverksatt tiltak slik at satsingsdomstolene har et minimum av utstyr for å komme i gang med digitale rettsmøter.

Til toppen