Dommeres sidegjøremål

Mann i sivile klær går forbi dommerkapper
Sidegjøremålsregisteret skal gi innsyn i eventuelle bindinger dommeren har som privatperson

Sidegjøremålregisteret er en oversikt over tillitsverv, investeringer og annet som en dommer har ved siden av arbeidet. Registeret gjør det lettere for parter/advokater å foreta undersøkelser rundt dommerens habilitet. Denne siden gir oversikt over hva som registreres og hvordan du søker.


Søk i registeret

Registeret er på grunn av tekniske problemer bare tilgjengelig som en pdf-fil. Domstolene er listet opp alfabetisk, bruk CTRL+F for å søke.

Se sidegjøremålsregisteret (pdf)


Hvem omfattes?

Reglene om registrering av sidegjøremål gjelder for dommere og dommerfullmektigene i Høyesterett, lagmannsrettene, tingrettene og jordskifterettene (samt Oslo byfogdembete). Både faste og midlertidige dommere omfattes hvis de er utnevnt eller tilsatt for lengre tid enn en måned.

Hva inneholder registeret?

Begrepet sidegjøremål omfatter medlemskap, verv eller andre engasjementer i eller for foretak, organisasjoner, foreninger eller organ for stat, fylkeskommune eller kommune.

Reglene har som utgangspunkt at alle sidegjøremål skal registreres, med unntak av

  • Medlemskap i politiske partier, i trossamfunn, i interesseorganisasjoner og ideelle foreninger.
  • Verv og lignende i ideelle foreninger som har færre enn 100 medlemmer
  • Enkeltstående foredrag og lignende.

Dette er registrert:

  • Investeringer i enkeltselskaper som overstiger NOK 200.000 på investeringstidspunktet eller eierskap som overstiger 10 % av selskapet. Registreringsplikten gjelder ikke bankinnskudd, aksjefond eller lignende. Investeringens størrelse skal ikke registreres.
  • Tillitsverv i forening, lag, organisasjon eller politisk parti med over 100 medlemmer.
  • Medlemskap i brorskaps- eller søsterforbund, for eksempel Frimurerlogen eller Odd Fellow.
  • Verv i private eller offentlige selskap.
  • Deltagelse i utvalg, råd, nemnd eller lignende opprettet av det offentlige. Det samme gjelder private tvisteløsningsnemnder og tilsvarende.
  • Annen virksomhet som f. eks. undervisning, sensur, forfatterskap, voldgift eller andre typer virksomhet.
  • Siste stilling før utnevnelse til dommer

Et sidegjøremål skal slettes fra registeret når det har gått mer enn tre år siden gjøremålet ble avsluttet.

Til toppen