Styret

Domstoladministrasjonen sitt arbeid blir leia av eit styre. Under kan du lese mer om styret sin rolle og kven som er medlemmar.
I menyen til venstre finn du oversikt over styremøter- og protokoller. 

Styrets arbeidsoppgåver

Styret er DAs øvste organ og skal sjå til at administrasjonen av domstolene skjer på en forsvarleg og formålstenleg måte. Styret skal behandle saker som er viktige for DA, for eksempel budsjettforslag for domstolane og DA og fordeling av budsjettmidler innafor rammene Stortinget har fastsatt. Styret skal i tillegg gi generelle retningslinjer for DAs virksomhet.

Domstoladministrasjonen blir leia av eit styre på ni medlemmer. To av medlemmene er valde av Stortinget, medan dei andre er oppnemnde av Kongen i statsråd. Alle har personlege varamedlemmar.

Direktøren i Domstoladministrasjonen blir utnemnt av styret.

Medlemmar i perioden 1. august 2017 - 31. juli 2019.

Verv

Tittel

Navn

Arbeidssted

Styreleiar

 Høyesterettsdommar

Bård Tønder

Norges Høyesterett, Oslo

Vara

 Høyesterettsdommar

Cecilie Østensen Berglund

Norges Høyesterett, Oslo 

Nestleiar

 Førstelagmann

Magni Elsheim

Gulating lagmannsrett, Bergen

Vara

 Tingrettsdommar

Inger Kjersti Dørstad

Oslo tingrett, Oslo

Medlem

Sorenskrivar

Rolf Selfors

Rana tingrett, Mo i Rana

Vara

Lagdommar

Bjørnar Stokkan

Hålogaland lagmannsrett, Tromsø

Medlem

Jordskifterettsleiar

Oddmund Roalkvam

Haugalandet og Sunnhordland jordskifterett, Stord

Vara

Jordskifterettsleiar

Arve Konstali

Lista jordskifterett, Flekkefjord

Medlem

 Advokat

Henning Harborg

Advokatfirma Thommessen AS, Oslo

Vara

 Advokat

Anne Marit Pedersen

Hegg & Co Advokatfirma, Vadsø

Medlem

 Advokat

Marianne Abeler

Simonsen Vogt Wiig, Tromsø

Vara

 Advokat

Ranveig Sem

Advokatene Skien, Skien

Medlem

Stortingsrepresentant

Marit Nybakk

 Oslo                      

Vara

Tidligare stortingsrepresentant

Karin Woldseth

Veierland

Medlem

Tidligare stortingsrepresentant

Sonja Iren Sjøli

Minnesund

Vara

Tidligare stortingsrepresentant

Arne Lyngstad

Trondheim

Medlem

 Seksjonssjef

Bente Fanavoll Elverum

Sør-Trøndelag tingrett, Trondheim

Vara

 Rådgiver

Anders Rasmussen

Oslo tingrett,      Oslo

Til toppen