Opptak i retten

I norske domstoler blir ikke forklaringene til partner og vitner sikret gjennom opptak, men de siste årene har et utprøvingsprosjekt i Tromsø Tinghus sett på hva som kreves av utstyr og regelverksendringer for å få gjort dette på en smidig måte.

Situasjonen i dag er at det i utgangspunktet ikke foretas noen dokumentasjon av innholdet i parts- og vitneforklaringer i norske domstoler, utover de som skjer i prosjektet. Dette er sjeldent i internasjonal sammenheng. Blant de landene vi oftest sammenligner oss med, er Norge det eneste landet uten noen sikker dokumentasjon av forklaringene fra sivile- eller straffesaker.

Utprøvingsprosjektet for opptak i retten startet i Nord-Troms tingrett og Hålogaland lagmannsrett. Domstoladministrasjonen gjennomgikk i perioden mai 2016– oktober 2017 en kartlegging av strategier og løsninger for dete. Formålet var ikke å komme med konkrete anbefalinger for utstyr, men beskrive funksjonelle og tekniske løsninger som kan fungere godt på tvers av ulike typer utstyr. Intensjonen har vært å få best mulig kunnskap for prosessen med å anskaffe utstyr for alle landets rettssaler.                                                                

Skal gi godt beslutningsgrunnlag og styrke rettssikkerheten

Utprøvingen skal gi et godt beslutningsgrunnlag for de tekniske, rettslige og økonomiske sidene ved å innføre opptak i retten for alle domstoler. Da kan vi gjøre dette på en rask og kostnadseffektiv måte hvis vi senere får finansiering til dette. Det sier IT-direktør Olav Aasen i Domstoladministrasjonen. Det er lagt vekt på at håndteringen av utstyret skal være enklest mulig, slik at rettsmøtet skal kunne gjennomføres uten ekstra teknisk bistand.

Panelet hvor dommeren styrer opptaket.

Rettssikkerhet er hovedargumentet

Et sentralt punkt blir å se på arbeidsflyten mellom tingretten og lagmannsretten ved ankebehandling. Et viktig tema er også gjenbruk av tingrettens opptak i lagmannsrettens ankesak. Det har i lang tid vært antatt at opptak fra rettsforhandlingene vil kunne spare betydelig tid i ankesaken og sikre bedre kvalitet i rettsvesenet. Det resulterer i betydelig bedre rettsikkerhet for alle parter noe som også hovedargumentet for å innføre opptak i norske rettsaler.

Domstoladministrasjonens gjennomgang ble avsluttet i oktober 2017 med sluttrapporten Opptak i retten (OiR). Rapporten pekte på at det ikke var mulig å gjennomføre all planlagt utprøving innenfor tidsrommet som var avsatt for det.

Gjenstående oppgaver var:

  • Gjenbruk av opptak i 2. instans
  • Opptak av fjernavhør med bilde
  • Utprøving av mobilt utstyr for provisoriske rettslokaler
  • Ekstern strømming, kringkasting og så videre

DA besluttet  en videreføring av oppdraget organisert som et prosjekt.

Opptak i Retten del 2

Det nåværende prosjektet (OiR, del 2) hadde oppstart i mars 2018. Det viktigste arbeidet som da ble gjort var valg og installasjon av utstyr i 3 saler for tingretten og 2 saler for lagmannsretten. Tingretten hadde i den tidlige fasen av prosjektet, gjennomført opptak med ulikt utstyr fra forskjellige leverandører. Fra sommeren 2018 ble opptakene gjort med den valgte løsningen, et lydanlegg og videoutstyr med høy kvalitet.

Samtidig har det i prosjektet vært arbeidet med å få nødvendig regelverk på plass for utprøvingsdomstolene. Dette for å kunne innføre opptak i alle sakstyper og gjenbruk av opptakene i lagmannsretten.

Nødvendige endringer i regelverket som gjorde prosjektet i stand til opptak i alle sakstyper og gjenbruk ble gjort gjeldende fra 1.oktober 2018. Den sene ikrafttredelsen har gjort at antall saker med gjenbruk i lagmannsretten har så langt vært beskjeden. For flere av de sakene som har blitt anket etter 1.oktober, har man opptak av parts- og vitneforklaringer fra tingrettens behandling.

Erfaringene med gjenbruk er så langt positive, men en ønsker å få et større antall saker gjennomført i lagmannsretten, med opptak fra tingretten.

OiR, del 2, ble sikret videre drift for 2019 gjennom statsbudsjettet med en bevilgning på 2 millioner kroner. Det sikrer det videre arbeidet som skal gjøres av domstolene i Tromsø. Foruten opptak og gjenbruk, vil uttesting av opptak av fjernavhør med bilde være en viktig del av arbeidet i 2019. En vil også kunne gjøre noen vurderinger av opptak av fjerntolking, med bruk av det samme utstyret. Videre vil domstolene teste mobilt utstyr for provisoriske rettslokaler, samt befaringer som retten gjør. 

Utvidelse av prosjektet

For å få et større erfaringsgrunnlag med gjenbruk av opptak i lagmannsretten ble prosjektet utvidet med Jæren tingrett og Gulating lagmannsrett.

Utstyr for opptak ble installert i 4 rettssaler ved Jæren tingrett i juli 2019. I august 2019 ble også 2 av Gulating lagmannsretts saler i Stavanger oppgradert til å gjenbruke opptak fra Jæren tingrett.

Fra en digital sal i Tromsø tinghus. Skjermer for alle deltagere og publikum, samt opptaksutstyr "i bunn" av den tekniske løsningen.

Prosjektet ble også sikret drift i 2020 gjennom statsbudsjettet. I 2020 har en fortsatt med opptak i tingretter og med gjenbruk av opptakene i ankeforhandlinger. En begynner å få mange og gode erfaringer med opptak og gjenbruk.Videre i 2020 vil en arbeide med å få på plass en konseptuell løsning for Lagring og Distribusjon av opptak. Lagring vil i utgangspunktet gjelde for både sivile - og for straffesaker. Hvordan opptak lagres vil være svært viktig når opptak skal distibueres, til de som har krav på dette.

Når det gjelder en konseptuell løsning for Distribusjon, vil det være mange momenter som må vurderes. Hvilke interessenter er det som kan få tilgang til opptak og hvilke tekniske løsninger vil en kunne benytte for distribusjonen. Sikkerhet vil være et viktig moment i sakens anledning

Koronapandemien gjorde sitt til at mange rettssaker ble avlyst, da spesielt i en tidlig fase av pandemien. Donstolene har etterhvert fått muligheten til å gjennomføre rettsmøter innfor de regler som gjelder. Det er spesielt  fjernmøteteknologi som har blitt benyttet i gjennomføring av rettsmøter, i disse tider. Dette har skapt noen utfordringer, også for hvordan opptak av disse hovedforhandlingene skal skje, når gjennomføringen skjer via ulike tekniske løsninger. Det er usikkert hvordan koronapandemien vil påvirke tidspunktet for en eventuell sluttrapport fra prosjektet.

Til toppen