Bestilling og bruk av tolk

DA vil styrkje rutinane for bestilling og bruk av kvalifiserte tolkar i domstolane. Riktig bruk av tolk er avgjerande for rettstryggleiken i saker kor personar med manglande norskkunnskapar er involvert.

Dokumentet Bestilling og bruk av tolk – noen anbefalinger (bokmål, pdf) rettar seg mot alle aktørane i retten og forklarar korleis tolkar er delt inn i ulike kategoriar og korleis disse bør prioriterast.

Til toppen