Om Agder tingrett

Agder tingrett
Agder tingrett har tinghus i Arendal, Farsund og Kristiansand.

På disse sidene finner du informasjon om Agder tingrett.

26. april 2021 ble de tre rettskretsene Aust-Agder tingrett, Kristiansand tingrett og Lister tingrett slått sammen til én domstol, Agder tingrett.

Alle tre rettssteder videreføres i Agder tingrett, med tinghus i Arendal, Farsund og Kristiansand. Se lenker nederst for mer informasjon om det enkelte tinghus.

Agder tingrett er en fullfaglig førsteinstansdomstol for 24 kommuner i Agder fylke. Det er pr. i dag en samlet bemanning på ca. 70 medarbeidere i 65,3 årsverk, herav 28 dømmende årsverk (inkl. sorenskriver).

Domstolen ledes av sorenskriver Robert Versland.

Agder tingrett behandler alle typer saker, både straffesaker og sivile saker. I tillegg kommer forvaltnings- og registreringsoppgaver som blant annet  skiftebehandling, konkursbehandling, dødsfallsregistrering og notarialforretninger.

Følgende 24 kommuner hører inn under Agder tingrett (samlet innbyggertall ca. 307.000 pr. 09.03.2021):

Arendal, Birkenes, Bygland, Bykle, Evje og Hornnes, Farsund, Flekkefjord, Froland, Gjerstad, Grimstad, Hægebostad, Iveland, Kristiansand, Kvinesdal, Lillesand, Lindesnes, Lyngdal, Risør, Tvedestrand, Valle, Vegårshei, Vennesla, Åmli og Åseral.

Til toppen