Advokatforum

Foto: Sturlason

Høgsterett ønsker større grad av dialog mellom domstolen og ein vidare krets av advokatar. 

Formålet med Advokatforumet er å legge til rette for god og konstruktiv diskusjon mellom Høgsterett og advokatane som gruppe. Omgrepet «advokatar» er her meint i vidaste forstand og omfattar både advokatar i sivile saker og aktorar og forsvararar i straffesaker. 

Store endringar
Bakgrunnen for dette ønsket er dei store endringane som har skjedd dei seinare åra, og som har betydning for arbeidsfellesskapen mellom Høgsterett og advokatane. Sakene er blitt meir samansette og kompliserte, ikkje minst på grunn av eit betydeleg innslag av internasjonale rettskjelder, og jussen er blitt meir spesialisert. 

Nye krav til advokatane
Høgsterett har samtidig utvikla seg til å bli ein tilnærma reindyrka prejudikatdomstol, noko som stiller større, og delvis nye, krav til dommarar og advokatar og gjer at arbeidsfellesskapen mellom dei to gruppene blir stadig viktigare. Da er også dialog og diskusjon viktig. 

Årleg advokatforum
Det er planlagt å ha eitt møte i året i Advokatforumet. Enkelte år vil temaet vere breitt, som i år. Andre gonger vil temaet vere snevrare og særleg interessere advokatar som arbeider innanfor bestemte rettsområde.

Neste Advokatforum er 10. oktober 2019 kl. 16.00 - 18.00.

Til toppen