Kurstilbud

Høgsterett arrangerer i samarbeid med Juristenes Utdanningssenter kurs i saksførebuing og prosedyre. 

Det blir årleg arrangert to kurs med sikte på prosedyre i sivile saker og eitt kurs for straffesaker som rettar seg mot aktorar og forsvararar. 

Høgsterett forventar at alle som melder seg til prøve, har gjennomført kurs dersom det er praktisk mogleg for dei. 

Kursoversikt på www.jus.no

Til toppen