Avgjerder 2009

Alle avgjørelser

Gyldigheten av vedtak om etterberegning av merverdiavgift

HRdom, 22.12.2009, HR-2009-02396-A, (sak nr. 2009/1153), sivil sak, anke over dom ABG Sundal Collier Holding ASA (advokat Ingvald Falch) mot staten v/Skattedirektoratet (advokat Christian Lund) og Carnegie ASA (advokat Oddgeir Kjørsvik) mot staten v/Skattedirektoratet) Merverdiavgiftsloven § 5 b nr. 4 bokstav e  

Habilitetsspørsmål

Høgsteretts orskurd 21.12.2009, HR-2009-02378-P, (sak nr. 2009/1575), sivil sak, anke over dom Bergshav Tankers AS (advokat Invald Falch og advokat Thomas Horn) Rettsleg medhjelpar: (advokat Dagfinn Clemetsen) mot Staten v/Finansdepartementet (Regjeringsadvokaten v/ass. regjeringsadvokat Tolle Stabell) Rettsleg medhjelpar: (Regjeringsadvokaten v/advokat Christian H. P. Reusch) HR-2009-2378-P,...

Spørsmål om kneskade under danseundervisning er arbeidsulykke

Høyesteretts dom 21.12.2009, HR-2009-01120-A, (sak nr. 2009/1120), sivil sak, anke over dom Folketrygdloven § 13-3 andre ledd andre punktum Staten v/Arbeids- og velferdsdirektoratet (Regjeringsadvokaten v/advokat Kine E. Steinsvik) mot Katie Sofie Stensen Lier (advokat Tom Sørum)

Rekkevidden av forbudet mot pyramidespill

Høyesteretts dom 15.12.2009, HR-2009-02343-A, (sak nr. 2009/1255), straffesak, anke over dom Lotteriloven § 17, jf. § 16 A (advokat Terje Grønn) og B (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Eirik Lereim)

Foretaksstraff for brudd på dyrevernloven

Høyesteretts dom 15.12.2009, HR-2009-02344-A, (sak nr. 2009/1411), straffesak, anke over dom Straffeloven § 48 a og b, dyrevernloven § 5 a, jf. § 2, jf. § 3 Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Svein Holden) mot X AS (advokat Harald Stabell)

Gyldighet av ligningsvedtak

Høyesteretts dom 11.12.2009, HR-2009-02323-A, (sak nr. 2009/580), sivil sak, anke over dom Niels Gregers Stolt-Nielsen (advokat Einar Harboe) mot Staten v/Skatt øst (Regjeringsadvokaten v/advokat Ole Kristian Rigland)

Krav om naturalutlegg i fast eigedom

Høgsteretts dom 26.11.2009, HR-2009-02232-A, (sak nr. 2009/716), sivil sak, anke over dom Skiftelova § 61 Anders Magne Melingen mfl. (advokat Anne-Sofie Lutro) mot Edvard Melingen (advokat Stig J. Harris)

Drosjesjåførs medvirkning til ran

Høyesteretts dom 24.11.2009, HR-2009-02210-A, (sak nr. 2009/1275), straffesak, anke over dom A (advokat Halvard Helle) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Katharina Rise)

Overtredelse av instruks om føring av fangstdagbok

Høyesteretts dom 19.11.2009, HR-2009-02180-A, (sak nr. 2009/1389), straffesak, anke over dom Forvaltningsloven § 39 A og Xs Rederi ANS (advokat Kenneth Mikkelsen) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Harald Grønlien)

Krav om frådrag for tap som følge av svindel

Høgsteretts dom 20.11.2009, HR-2009-02190-A, (sak nr. 2009/657), sivil sak, anke over dom Skattelova § 6-1 Svein Tore Samdal (advokat Tone Lillestøl) mot Staten v/Skatt Midt-Norge (Regjeringsadvokaten v/advokat Anne Chatrine Haug)    

Spørsmål om mishøveleg vedtak om utvising

Høgsteretts dom 13.11.2009, HR-2009-02152-A, (sak nr. 2009/744), sivil sak, anke over dom Utlendingslova 24. juni 1988 nr. 64 § 30 tredje ledd A (advokat Tom Barth Hofstad) mot Staten v/Utlendingsnemnda (Regjeringsadvokaten v/advokat Christian Lund)

Straffutmåling for medverknad til innførsel av ecstasytablettar

Høgsteretts dom 12.11.2009, HR-2009-02144-A, (sak nr. 2009/809) og (sak nr. 2009/810), straffesak, anke over dom Sak nr. 2009/809 A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Ingrid Johansen) Sak nr. 2009/810 B (advokat Mette Yvonne Larsen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Ingrid Johansen)

Gyldighet av vedtak fra Utlendingsnemnda

Høyesteretts dom, 06.11.2009, HR-2009-02074-A, (sak nr. 2008/1979), sivil sak, anke over dom Staten v/Utlendingsnemnda (advokat gunnar O. Hæreid) mot A, B og C (advokat Knut O. Eldhuset) Utlendingsloven § 8 annet ledd 

Straffutmåling for grov narkotikaforbrytelse

Høyesteretts dom, 29.10.2009, HR-2009-02057-A, (sak nr. 2009/1318), straffesak, anke over dom A (advokat Gunnar K. Hagen) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Erik Erland Holmen) Straffeloven § 162 første og andre ledd

Straffutmåling for grov familievold

Høyesteretts dom, 23.10.2009, HR-2009-02021-S, (sak nr. 2009/983), straffesak, anke over dom A (advokat Tore Angen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Per Morten Schjetne) Straffeloven § 219 andre ledd

Forståelsen av odelsloven av 1821 § 9

Høyesteretts dom, 16.10.2009, HR-2009-01976-A, (sak nr. 2009/441), sivil sak, anke over dom Morten Kolstad mfl. (advokat Rolf B. Nybakk) mot Tone Karin Lund-Vang (advokat Inge E. Grøndalen)

Om anvendelsen av straffeloven § 229

Høyestertts dom, 16.10.2009, HR-2009-01969-A, (sak nr. 2009/1316), straffesak, anke over dom A (advokat Erling O. Lyngtveit) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Torstein Hevnskjel) 

Tap av retten til å drive advokatverksemd

Høgsteretts ankeutvals orskurd og vedtak 28.09.2009, HR-2009-01858-U, (sak nr. 2009/1462), straffesak, anke over orskurd Straffelova § 33a A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlege påtalemakta

Spørsmål om foreldelse av arverett

Høyesteretts dom, 07.10.2009, HR-2009-01917-A, (sak nr. 2009/277), sivil sak, anke over dom A (advokat Johan Stiegler) mot B mfl. (advokat Ulf-Einar Staalesen) Arveloven § 75

Fartsoverskridelse

Høyesteretts dom, 07.10.2009, HR-2009-01915-A, (sak nr. 2009/1163), straffesak, anke over dom A (advokat Erik Keiserud) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Lasse Qvigstad)

Spørsmål om oppreisning for varetektsfengsling

Høyesteretts dom, 06.10.2009, HR-2009-01907-A, (sak nr. 2009/307), sivil sak, anke over dom Staten v/Justis- og politidepartementet (advokat Anne Hesjedal Sending) mot A (advokat Steinar Wiik Sørvik)

Ekspropriasjon av Hakloa Vestre

Høgsteretts dom 18.09.2009, HR-2009-01825-A, (sak nr. 2009/212), sivil sak, anke over dom Løvenskiold-Vækerø Carl Otto Løvenskiold (advokat Bjørn Stordrange) mot staten v/Landbruks- og matdepartementet (advokat Steinar Mageli) Jordlova § 14

Søknad om familiesameining

Høgsteretts dom 18.09.2009, HR-2009-01826-A, (sak nr. 2009/745), sivil sak, anke over dom Staten v/Utlendingsnemnda (advokat Gunnar O. Hæreid) mot A og B v/verje C (advokat Sigrid Broch) Utlendingslova § 9 andre ledd

Straffutmåling ved overdragelse og erverv av narkotika

Høyesteretts dom 18.09.2009, HR-2009-01827-A, (sak nr. 2009/658), straffesak, anke over dom A (advokat Erling O. Lyngtveit) mot Den offentlige påtalemyndighet (sttsadvokat Beate Rullestad-Jansen) Straffeloven § 162 og § 168  

Manglende begrunnelse ved lagmannsrettens ankenektelse i sivil sak

Høyesteretts kjennelse 18.09.2009, HR-2009-01818-S, (sak nr. 2009/363) og (sak nr. 2009/365), sivile saker, anker over beslutning Avante AS (advokat Anders Ryssdal) mot Finsbråten Eiendom AS (advokat Bendik Christoffersen) og Bjørn Finsbråten Bauer (advokat Anders Ryssdal) mot Erik Finsbråten, Jan-Arne Finsbråten og Magne Finsbråten (advokat Bendik Christoffersen)  

Begjæring om gjenåpning av oppreisningssak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 28.08.2009, HR-2009-01704-U, (sak nr. 2009/1130), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Arvid Sjødin) mot B og C (advokat John Christian Elden)

Omfang av patentvernet

Høyesteretts kjennelse 02.09.2009, HR-2009-01735-A, (sak nr. 2009/738), sivil sak, anke over kjennelse Patentloven § 39 Eisai Co. Ltd. mfl. (advokat Gunnar Sørlie) mot Krka Sverige AB (advokat Håkon H. Bleken)

Tidligere styremedlems ansvar overfor selskapets konkursbo

Høyesteretts dom 31.08.2009, HR-2009-01717-A, (sak nr. 2009/500), sivil sak, anke over dom Akesjeloven § 10-9 annet ledd jf. § 2-19 Erling Ulven Borg (advokat Eivind Bjøralt) mot Finance Credit AS, dets konkursbo (advokat Jacob S. Bjønness-Jacobsen)  

Arbeid i Norge uten gyldig arbeidstillatelse

Høyesteretts dom 31.08.2009, HR-2009-01716-A, (sak nr. 2009/835), straffesak, anke over dom Utlendingsloven § 47 første ledd bokstav a A (advokat Erling O. Lyngtveit) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Johan Øverberg)

Straffutmåling for grov narkotikaforbrytelse

Høyesteretts dom 31.08.2009, HR-2009-01718-A, (sak nr. 2009/902), straffesak, anke over dom Straffeloven § 162 første og andre ledd Den offentlige påtalemyndighet (kst. førstestatsadvokat Terje Nybø) mot A (advokat Erling O. Lyngtveit)

Forståelsen av alternativet "forleder" i straffeloven

Høyesteretts dom 30.06.2009, HR-2009-01368-A, (sak nr. 2009/754), straffesak, anke over dom A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Stein Vale) Straffeloven § 224 første ledd

Krav om yrkesskadeforsikring

Høgsteretts dom 30.06.2009, HR-2009-01376-A, (sak nr. 2009/267), sivil sak, anke over dom A (advokat Espen simonsen) mot Landbruksforsikring AS (advokat Mona Stieng Gaustad)  

Straffutmåling ved brot på utlendingslova

Høgsteretts dom 29.06.2009, HR-2009-01354-A, (sak nr. 2009/662), straffesak, anke over dom A (advokat Harald Stabell) mot Den offentlege påtalemakta (førstestatsadvokat Lasse Qvigstad)  

Spørsmål om tap av føreretten

Høyesteretts dom 29.06.2009, HR-2009-01358-A, (sak nr. 2009/499), straffesak, anke over dom A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Lasse Qvigstad)  

Straffutmåling ved fartsoverskridelse

Høyesteretts dom, 39.06.2009, HR-2009-01355-A, (sak nr. 2009/728), straffesak, anke over dom A (advokat Erling O. Lyngtveit) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Thorbjørn Klundseter)

Sakskostnader ved ankenekt

Høgsterett ankeutvals vedtak, 26.06.2009, HR-2009-01342-U, (saknr. 2009/955), sivil sak, anke over dom Seadrill Limited (advokat Arne Tjaum) mot Oslo Børs ASA (advokat Erik Keiserud)

Straffutmåling for eldspåsetjing

Høgsteretts dom 26.06.2009, HR-2009-01338-A, (sak nr. 2009/645), straffesak, anke over dom A (advokat Gunnar K. Hagen) mot Den offentlege påtalemakta (kst. førstestatsadvokat Ole Bredrup Sæverud)  

Straffutmåling i narkotikasak

Høyesteretts dom 15.06.2009, HR-2009-01220-A, (sak nr. 2009/647) og sak nr. 2009/648), straffesaker, anker over dom A (advokat Nils Aga) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Hilde Stoltenberg) B (advokat Nils Aga) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Hilde Stoltenberg) Straffeloven § 162 1. og 2. ledd

Spørsmål om GBL skal regnes som narkotika

Høyesteretts dom 12.06.2009, HR-2009-01205-A, (sak nr. 2008/1657), straffesak, anke over dom A (advokat Erik Keiserud), B (advokat Gunnar K. Hagen), C (advokat John Christian Elden)  og D (advokat Harald Stabell) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Erik Førde) Narkotikaforskriften § 2 andre ledd

Spørsmål om habilitet for justitiarius og en dommer i to storkammersaker

Høyesteretts kjennelse 11.06.2009, HR-2009-01199-S, (sak nr. 2009/363) sivil sak, anke over beslutning og (sak nr. 2009/365), sivil sak, anke over beslutning Avante AS (advokat Stephan L. Jervell) mot Finsbråten Eiendom AS (advokat Bendik Christoffersen) Bjørn Finsbråten Bauer (advokat Stephan L. Jervell) mot Erik Finsbråten mfl. (advokat Bendik Christoffersen)

Erstatningskrav mot tidligare arbeidsgivar

Høgsteretts orskurd 05.06.2009, HR-2009-01156-A, (sak nr. 2009/188), sivil sak, anke over dom X kommune (advokat Tor Plahte) mot A (advokat Bent Endresen) Arbeidsmiljølova § 17-4

Gyldigheit av oppseiing

Høgsteretts dom 03.06.2009, HR-2009-01129-A, (sak nr. 2009/101), sivil sak, anke over dom Arbeidsmiljøloven § 15-12 første ledd annet punktum A (advokat Kjetil Edvardsen) mot X fylkeskommune (advokat Espen Johannessen)

Endring av reguleringsplan i Husebyskogen, Oslo

Høyesteretts dom, 29.05.2009, HR-2009-01093-A, (sak nr. 2008/1851), sivil sak, anke over dom Naturvernforbundet i Oslo og Akershus mfl. (advokat Frode A. Innjord) mot staten v/Miljøverndepartementet mfl. (advokat Gunnar O. Hæreid)

Forelegg for ulovlig fiske

Høyesteretts dom 11.05.2009, HR-2009-00988-A, (sak nr. 2009/211), straffesak, anke over dom R/K X (advokat Svein Kr. Arntzen) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. førstestatsadvokat Ole Bredrup Sæverud)

Vilkår for utlevering av bosnisk statsborger

Høyesteretts kjennelse 07.05.2009, HR-2009-00976-A, (sak nr. 2009/220), straffesak, anke over kjennelse Utleveringsloven § 10 nr. 2 A (advokat Trygve Staff) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Petter Mandt)

Omsorgsovertakelse

Høgsteretts dom 06.05.2009, HR-2009-00965-A, (sak nr. 2009/46), sivil sak, anke over dom X kommune (advokat Knut H. Strømme) mot A (advokat Christian B. Hjort)  

Utvisning på grunn av alvorlig kriminalitet

Høyesteretts dom 30.04.2009, HR-2009-00930-A, (sak nr. 2008/1212), sivil sak, anke over dom Utlendingsloven § 29 første ledd bokstav c Staten v/Utlendingsnemnda (Regjeringsadvokaten v/advokat Eyvin Sivertsen) mot A (advokat Jan M. Birkeland)  

Gyldighet av vedtak om utvisning etter utlendingsloven

Høyesteretts dom 30.04.2009, HR-2009-00929-A, (sak nr. 2008/1257), sivil sak, anke over dom Utlendingsloven § 29 annet ledd Staten v/Utlendingsnemnda (Regjeringsadvokaten v/advokat Eyvin Sivertsen) mot A (advokat Brynjulf Risnes)  

To tilfeller av domfellelse for grov utroskap

Høyesteretts dom 29.04.2009, HR-2009-00926-A, (sak nr. 2009/298), straffesak, anke over dom Straffeloven § 276, jf. § 275 A (advokat Bjørn Stordrange) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Henrik Horn)

Spørsmål om tidspunkt for forsikringsdekning

Høyesteretts dom 15.04.2009, HR-2009-00801-A, (sak nr. 2008/1916), sivil sak, anke over dom Willy Asbjørn Olsen mfl. (advokat Thor Johan K. Larsen) mot If Skadeforsikring NUF (advokat Truls Nygård) Lov 16.07 1989 nr. 69 om forsikringsavtaler § 5-2 tredje ledd

Inhabilitet

Høgsteretts dom 01.04.2009, HR-2009-00735-A, (sak nr. 2009/477), straffesak, anke over dom Domstollova § 108 A (advokat Berit Reiss-Andersen) mot Den offentlege påtalemakta (kst. statsadvokat Guri Lenth)  

Spørsmål om habilitet - høyesterettsdommer Coward

Høyesteretts kjennelse 03.04.2009, HR-2009-00760-P, (sak nr. 2009/202 og sak nr. 2009/397), straffesaker, anker over dom A (advokat Steinar Thomassen) mot Den offentlige påtalemyndighet og B (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Spørsmål om habilitet - høgsterettsdommar Skoghøy

Høgsteretts orskurd 02.04.2009, HR-2009-00752-P, (sak nr. 2009/202 og sak nr. 2009/397), straffesaker, ankar over dom A (advokat Steinar Thomassen) mot Den offentlege påtalemakta og B (advokat John Christian Elden) mot Den offentlege påtalemakta

Forsøk på grovt bedrageri og dokumentfalsk

Høgsteretts dom 27.03.2009, HR-2009-00703-A, (sak nr. 2009/76), straffesak, anke over dom A (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlege påtalemakta (kst. statsadvokat Arild Oma)

For sein levering av sjølvmelding

Høgsteretts dom 26.03.2009, HR-2009-00692-A, (sak nr. 2009/32), straffesak, anke over dom Likningslova § 12-1 nr 1 bokstav d Den offentlege påtalemakta (førstestatsadvokat Morten Eriksen) mot A (advokat Bjørn Rudjord)

Straffutmåling i samband med falske kredittkort

Høgsteretts dom 26.03.2009, HR-2009-00693-A, (sak nr. 2008/1952), straffesak, anke over dom A (advokat Erling O. Lyngtveit), B (advokat Frode Sulland) og C (advokat Gunnar K. Hagen) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Erik Førde)

Spørsmål om oppgradering av kraftanlegg i Hattbergsdalen

Høyesteretts dom 19.03.2009, HR-2009-00638-A, (sak nr. 2008/1720), sivil sak, anke over dom Plan- og bygningsloven § 113 jf. § 23 nr. 1 og forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker § 7 Kvinnherad Energi AS (advokat Bjarte Kristian Døssland) mot staten v/Miljøverndepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Erlend Haaskjold)  

Spørsmål om samfunnsstraff ved valdtekt.

Høgsteretts dom 13.03.2009, HR-2009-00951-A, (sak nr. 2009/69), straffesak, anke over dom Den offentlege påtalemakta (kst. statsadvokat Elisabeth Deinboll) mot A (advokat Gunnar K. Hagen)  

Dom på vilkår for seksuell omgang

Høgsteretts dom 13.03.2009, HR-2009-00592-A, (sak nr. 2009/64), straffesak, anke over dom Straffelova § 195 første ledd A (advokat Gunnar K. Hagen) mot Den offentlege påtalemakta (førstestatsadvokat Kjerstin A. Kvande)  

Omgjering av tilvisingsavgjerd

Høgsteretts dom 13.03.2009, HR-2009-00593-A, (sak nr. 2009/47), straffesak, anke over dom Straffeprosesslova §§ 53 andre ledd og 321 fjerde ledd A (advokat Gunnar K. Hagen) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Bjørn Aspelund)

Påkjørsel av fotgjenger i fotovergang

Høyesteretts dom 06.03.2009, HR-2009-00556-A, (sak nr. 2008/1897), straffesak, anke over dom Straffeloven § 239 og vegtrafikkloven § 31, jf. § 3 A (advokat Gunnar K. Hagen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Kaia Strandjord)

Krav om subjektiv skyld i narkotikasak

Høyesteretts dom 27.02.2009, HR-2009-00489-A, (sak nr. 2008/1869), straffesak, anke over dom A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Bjørn Olav Aspelund)

Krav til en dommers habilitet

Høyesteretts dom 27.02.2009, HR-2009-00488-A, (sak nr. 2008/1895), straffesak, anke over dom Domstolloven § 108 A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokatembeter Guri Lenth)

Straffutmåling for tre personer for dyrking av cannabisplanter i større omfang

Høyesteretts dom 6.03.2009,  HR-2009-00548-A, (sak nr. 2008/1818), straffesak, anke over dom A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Lasse Qvigstad) Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Lasse Qvigstad) mot A (advokat John Christian Elden), B (advokat Gunnar K. Hagen) og C (advokat Erling O. Lyngtveit)

Rettsstridig bruk av bilde

Høyesteretts dom 6.03.2009, HR-2009-00547-A, (sak nr. 2008/1808) sivil sak, anke over dom Åndsverkloven § 55 A (advokat Arne Meltvedt) mot Magasinforlaget AS og Kristine Moody (advokat Trond Hatland)

Spørsmål om eigedomsrett til setrar i Øyer

Høgsteretts dom 24.02.2009, HR-2009-00452-A, (sak nr. 2008/1383), sivil sak, anke over dom Tinglysingslova § 27 Statskog SF (Regjeringsadvokaten v/advokat Ketil Bøe Moen) mot Arne Henning Nordby mfl. (advokat Christen S. Dahl)

Straffutmåling for seksualforbrytelse

Høyesteretts dom, 06.02.2009, HR-2009-00326-A, (sak nr. 2008/1726), straffesak, anke over dom Straffeloven § 195 første ledd annet straffalternativ

Grov korrupsjon

Høyesteretts dom 04.02.2009, HR-2009-00302-A, (sak nr. 2008/1550), straffesak, anke over dom A mfl. (advokat Tore Angen) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst.sttsadvokat Tom Bertil Eriksen) Straffeloven § 276b jf § 276a

Foreldelse av straffansvar for å ha oppgitt uriktig navn

Høyesteretts dom 30.01.2009, HR-2009-00289-A, (sak nr. 2008/1799), straffesak, anke over dom A (advokat Gunnar K. Hagen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Stina Sveier Nielsen) Utlendingsloven § 47 første ledd bokstav b

Skatteplikt for interessenter i indre selskap

Høyesteretts dom 30.01.2009, HR-2009-00284-A, (sak nr. 2008/1357), sivil sak, anke over dom Skatteloven § 12-2 bokstav f SEB Enskilda AS (advokat Harald Willumsen) mot staten v/Skatt øst (Regjeringsadvokaten v/advokat Amund Noss)

Straffutmåling for blant annet voldsutøvelse

Høyesteretts dom 16.01.2009, HR-2009-00078-A, (sak nr. 2008/1763), straffesak, anke over dom Straffeloven § 229 første straffalternativ jf. § 232 mm. A (advokat Gunnar K. Hagen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Runar Torgersen)  

Straffutmåling for kursmanipulering

Høyesteretts dom 16.01.2009, HR-2009-00081-A, (sak nr. 2008/1514), straffesak, anke over dom Verdipapirhandelloven Den offentlige påtalemyndighet (kst. førstestatsadvokat Thomas Skjelbred) mot A (advokat Pål M. Andreassen)

Til toppen