Anke avgjort uten at ankende part fikk anledning til å rette anken

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 29. juni 2016, HR-2016-1442-U, (sak nr. 2016/1050), straffesak, anke over beslutning

A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Bårdsen, Noer, Falch

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen