Anke over saksbehandlingen ved domfellelse for voldtekt til samleie

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 19. april 2016, HR-2016-806-U, (sak nr. 2016/490), straffesak, anke over dom

A (advokat Roy Peder Kulblik) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Indreberg, Matheson, Falch

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen