Dommerhabilitet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 22. februar 2016, HR-2016-422-U, (sak nr. 2016/351), straffesak, anke over beslutning

A (advokat Reidar Steinsvik) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Matningsdal, Bergsjø, Arntzen

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen