Fengsling

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 2. mai 2016, HR-2016-934-U, (sak nr. 2016/861), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Jørn Mejdell Jakobsen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Øie, Matningsdal, Bårdsen

Saken gjaldt en videre anke over fengslingskjennelse. Det forelå ingen undertegnet ankeerklæring fra siktede, og forsvarerens anke og støtteskriv til Høyesterett, ble utelukkende sendt på e-post. Høyesteretts ankeutvalg uttalte at det ikke lenger er et krav om at det foreligger undertegnet ankeerklæring fra siktede ved anke over kjennelse eller beslutning, og at det er tilstrekkelig at det foreligger en ankeerklæring undertegnet av forsvarer, jf. straffeprosessloven § 380 første ledd tredje punktum. Videre uttalte ankeutvalget at en anke over en fengslingskjennelse, kan tas under behandling selv om retten ikke har mottatt original undertegnet ankeerklæring fra forsvarer. Anken ble tatt til behandling og ble forkastet.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen