Habiliteten for dommere i Høyesteretts ankeutvalg ved ny behandling av anke over lagmannsrettens dom etter gjenåpning på grunn av konstatert konvensjonsbrudd

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 20. oktober 2016, HR-2016-2181-U, (2016/1739), straffesak, anke over dom

A (advokat Ketil Magnus Berg) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Bårdsen, Noer, Arntzen

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen