Inhabilitet hos en av meddommerne i lagmannsretten

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 5. februar 2016, HR-2016-277-U, (sak nr. 2015/2318), straffesak, anke over dom

A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Utgård, Tønder, Indreberg

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen