Krav om erstatning for utgifter til forsvar og reiseutgifter etter frifinnelse

Rettens kjennelse 26. februar 2016, HR-2016-458-F, (sak nr. 2015/1246), straffesak, anke over dom

I. Den offentlige påtalemyndighet mot A (advokat Lars Christian Sunde)

II. Den offentlige påtalemyndighet mot B (advokat Mette-Julie Sundby)

Dommer: Webster

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen