Lagmannsrettens adgang til å fremme saken i tiltaltes fravær når spørsmålet om straff skal behandles

Høyesteretts ankeutvalgs dom 14. september 2016, HR-2016-1924-U, (2016/1573), straffesak, anke over dom

A (advokat Arne Seland) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Skoghøy, Tønder, Endresen

Le avgjørelsen i sin helhet

Til toppen