Overprøving av ilagt parkeringsgebyr, og spørsmål om saksomkostninger etter straffeprosessloven § 436 andre ledd, jf. første ledd

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 13. april 2016, HR-2016-773-U, (sak nr. 2016/475), straffesak, anke over kjennelse

A mot Oslo kommune

Dommere: Indreberg, Kallerud, Falch

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen