Spørsmål om opplysninger i dokumentutdrag som ingen av partene har ført som bevis under hovedforhandlingen, må fjernes fra utdraget etter at forhandlingen er avsluttet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 18. mars 2016, HR-2016-612-U, (sak nr. 2016/449), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Indreberg, Kallerud, Bergsjø

Les avgjørelsen i sin helhet

 

Til toppen