Spørsmålet om straffeprosessloven § 157 gir hjemmel for – om nødvendig ved tvang – å bruke siktedes finger til å få tilgang til innholdet i hans mobiltelefon

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 26. september 2016, HR-2016-2006-U, (2016/971), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Håvard Tafjord) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Matningsdal, Noer, Bergsjø

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen