Anke over lagmannsrettens kjennelse om ikke å gi oppfriskning etter tvisteloven § 16-12 i en sak hvor en anke – i samme avgjørelse – ble avvist på grunn av manglende betaling av rettsgebyr, jf. rettsgebyrloven § 3

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 28. september 2016, HR-2016-2020-U, (sak nr. 2016/1680), sivil sak, anke over kjennelse

Hamed Mayani Productions AS (advokat Robert Kjøsnes) mot Cargo Linea AS (advokat Jens-Christian Hørløck) 

Dommere: Stabel, Tønder, Endresen

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen