Anke og begjæring om fristoppfriskning i sak om lagmannsrettens avvisning av anke over vedtak truffet av jordskifteretten

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 18. oktoberr 2016, HR-2016-2160-U, (sak nr. 2016/1926), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Øyvind Kraft) mot B (advokat Steinar Mageli) 

Dommere: Matningsdal, Bårdsen, Bergsjø

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen