Anke over tingrettens sakskostnadsavgjørelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 5. april 2016, HR-2016-712-U, (sak nr. 2016/388), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Tine Kristiansen) mot B (advokat Finn Håkon Jørstad)

Dommere: Skoghøy, Matheson, Kallerud

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen