Avslag på søknad fra en rettshjelper om å opptre som prosessfullmektig for lagmannsretten

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 14. november 2016, HR-2016-2322-U, (sak nr. 2016/2048), sivil sak, anke over beslutning

A, B, C (Ingrid Kleba-Næss)

Dommere: Bergsjø, Falch, Bergh

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen