Avslag på søknad om å opptre som prosessfullmektig for lagmannsretten

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 15. juni 2016, HR-2016-997-U, (sak nr. 2016/1111), sivil sak, anke over beslutning

A, B, C (rettshjelper Ingrid Kleba-Næss)

Dommere: Matningsdal, Utgård, Stabel

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen