Avvising av anke over vedtak truffet av jordskifteretten

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 14. juli 2016, HR-2016-1599-U, (sak nr. 2016/1212), sivil sak, anke over beslutning

A (advokat Steinar Mageli) mot Forsvarbygg Utvikling m.fl. (advokat Steinar Mageli, advokat Ola Brekken)

Dommere: Matningsdal, Skoghøy, Bergsjø

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen