Begjæring om oppfriskning for unnlatt betaling av ankegebyr

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 2. november 2016, HR-2016-2248-U, (sak nr. 2016/1985), sivil sak, anke over kjennelse

A mot X kommune, Nordea Bank Norge ASA (advokat Hilde Sture)

Dommere: Skoghøy, Matheson, Falch

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen