Heving av straffekrav vedr. sivile krav

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 13. juli 2016, HR-2016-1589-U, (sak nr. 2016/1361), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Bengt Erik Waldow) mot B (Advokat Sigurd J. Klomsæt)

Dommere: Matningsdal, Skoghøy, Bergsjø

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen