Hvordan fagkyndige meddommere i lagmannsretten skal oppnevnes ved habilitetsinnsigelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 22. april 2016, HR-2016-830-U, (sak nr. 2016/566), sivil sak, anke over beslutning

Staten ved Skatt vest (advokat Goud Helge Homme Fjellheim) mot Transocean Offshore International Ventures Ltd og Transocean Offshore Ltd (advokat Hanne Skaarberg Holen)

Dommere: Skoghøy, Indreberg, Matheson

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen