Krav om dokumentinnsyn i sak etter barneloven

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 20. desember 2016, HR-2016-2578-U, (2016/2269), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Hilde Mo) mot B (advokat Mona Danielsen)

Dommere: Stabel, Endresen, Normann

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen