Krav om erstatning fra staten for sakskostnader som følge av feil ved tingrettens og lagmannsrettens behandling av en sak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 22. november 2016, HR-2016-2383-U, (sak nr. 2016/1995), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Laila Marie Bendiksen) mot Staten v/Domstoladministrasjonen 

Dommere: Matningsdal, Noer, Falch

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen