Krav om oppfriskning for fristoversittelse for begjæring om oppfriskning

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 30. august 2016, HR-2016-1845-U, (sak nr. 2016/1330), sivil sak, anke over kjennelse

Evgenios Tigkas, Centauri Shipping Limited mot Western Bulk Management AS, Western Bulk Carriers KS (advokat Trond Eilertsen) 

Dommere: Webster, Bull, Falch

Les avgjørlsen i sin helhet

Til toppen