Krav om sikkerhetsstillelse etter tvisteloven § 20-11

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 19. februar 2016, HR-2016-407-U, (sak nr. 2016/216), sivil sak, anke over kjennelse

A mot Nordbohus Sogn AS (advokat Arvid Mellingen)

Dommere: Normann, Noer, Bergsjø

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen