Midlertidig forføyning i tvist om tilgang til elektronisk korrespondanse mellom skattyter og advokat, og forholdet til taushetsplikten

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 14. oktober 2016, HR-2016-2149-U, (sak nr. 2016/1907), sivil sak, anke over kjennelse

Saga Tankers ASA, Ferncliff TIH II AS (advokat Bettina Banoun) mot Staten v/Skattedirektoratet (Regjeringsadokaten v/advokat Anders F. Wilhelmsen) 

Dommere: Matningsdal, Bårdsen, Bergsjø

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen