Partsrettigheter for tidligere samboer og far til den utvistes barn

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 2. mai 2016, HR-2016-935-U, (sak nr. 2016/787), sivil sak, anke over kjennelse

A, B, C (advokat Mads Andenæs) mot Staten v/Utlendingsnemnda (Regjeringsadvokaten v/ advokat Henriette Busch)

Øie, Endresen, Normann

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen