Reinbeitedistrikts vedtak om reduksjon av reintall

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 12. juli 2016, HR-2016-1587-U, (sak nr. 2016/1266), sivil sak, anke over kjennelse

I Reinbeitedistrikt 14 A (advokat John Jonassen) mot A (advokat Per  Arve Amundsen)

II A (advokat Per Arve Amundsen) mot B m.fl (advokat John Jonassen)

Dommere: Matningsdal, Skoghøy, Bergsjø

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen