Rettsgebyr etter rettsgebyrloven § 8

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 16. februar 2016, HR-2016-348-U, (sak nr. 2016/38), sivil sak, anke over beslutning

Nord-Pol Bygg Filip Szczygielski (advokat Tarjei Stensaasen)

Dommere: Matningsdal, Stabel, Normann

Les avgjørelsen  i sin helhet

Til toppen